مقاله بررسي تاثير آللوپاتي عصاره اندامهاي هوايي درمنه دشتي بر جوانه زني بذر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۹۹ تا ۷۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آللوپاتي عصاره اندامهاي هوايي درمنه دشتي بر جوانه زني بذر آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله درمنه دشتي
مقاله عصاره اندامهاي هوايي
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزارع افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات آللوپاتيک در تنوع زيستي و توانايي توليد اکوسيستم ها نقش مهمي بر عهده دارد. در اين مطالعه تاثير آللوپاتي عصاره شاخ و برگ گونه Artemisia sieberi يا درمنه دشتي بر جوانه زني بذر آن مورد بررسي قرار گرفت. بذر موردنياز از پارک ملي کلاه قاضي واقع در ۲۰ کيلومتري جنوب شرقي شهر اصفهان جمع آوري شد و پس از پيش سرمادهي آنها، تاثير تيمار عصاره اندام هاي هوايي گياه درمنه با غلظتهاي ۱۰، ۲۰، ۳۰ درصد و تيمار شاهد بر جوانه زني بذر آن با آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي بررسي شد. سپس فاکتورهاي درصد و سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و طول ريشه چه و ضريب آلومتري اندازه گيري و محاسبه شدند. نتايج نشان مي دهد با افزايش غلظت عصاره درمنه دشتي، درصد و سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه در اين گونه کاهش مي يابد. ظاهرا اين تاثير منفي حاکي از نوعي آللوپاتي گياه درمنه بر جوانه زني بذر آن مي باشد. با افزايش غلظت عصاره، ضريب آلومتري زياد شده يعني در مواجه با عصاره غليظ درمنه، طول اندام زيرزميني گياه نسبت به اندام هوايي بيشتر کاهش مي يابد. تاثير منفي عصاره بر جوانه زني و استقرار گونه درمنه، نوعي سازگاري طبيعي براي تنظيم تراکم گونه در شرايط رويشگاهي خود مي باشد.