مقاله بررسي تاثير آماده سازي مينا با No-rinse Self-conditioner براستحکام باند برشي اوليه براکتهاي فلزي ارتودنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آماده سازي مينا با No-rinse Self-conditioner براستحکام باند برشي اوليه براکتهاي فلزي ارتودنسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشي
مقاله آماده سازي مينا
مقاله گلس آينومر رزين مديفايد
مقاله اسيد پلي اکريليک
مقاله No Rinse Self Conditioner

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در درمانهاي ارتودنسي نامناسب بودن استحکام باند برشي اوليه براکتها در زمان ۳۰ دقيقه پس از انجام باندينگ منجر به دباند آنها و افزايش طول دوره درمان مي شود. با توجه به وجود يک مورد گزارش از موفقيت آميز بودن استحکام باند برشي در استفاده از No-Rinse Self-Conditioner و يگانه بودن آن و به منظور بررسي تاثير آماده سازي مينا با No-Rinse Self-conditioner نسبت به اسيد پلي اکريليک ۱۰% بر استحکام باند برشي اوليه براکتهاي فلزي ارتودنسي که با سمان گلس آينومر رزين مديفايد نوري (RMGIC) باند شده اند، اين تحقيق در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش آزمايشگاهي بر روي ۶۰ دندان پرمولر سالم انسان انجام شد. نمونه ها به دو گروه بر حسب نوع آماده سازي (اسيد پلي اکريليک ۱۰% شاهد و No-Rinse Self-conditioner مورد) تقسيم شدند. باندينگ با گلس آينومر رزين مديفايد انجام شد. نمونه ها داخل اکريل مانت شدند و پس از ۳۰ دقيقه با دستگاه Universal Testing Machine و سرعت۱mm/min  دباند شدند. ادهزيو باقيمانده بر سطح مينا توسط استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي ۲۰ مشاهده گرديد.
يافته ها: استحکام باند برشي در گروه شاهد ۵٫۲۳± ۱۱٫۶۹مگاپاسکال و در گروه مورد ۴٫۵۸± ۱۰٫۷۲مگاپاسکال بود که اين اختلاف با استفاده از آناليزT-test  به لحاظ آماري معني دار نبود (P<0.4). آزمون دقيق آماري فيشر نشان داد که اختلاف بين ادهزيو باقيمانده بر سطح مينا در دو روش آماده سازي به لحاظ آماري معني دار نمي باشد (P<0.9).
نتيجه گيري: No-Rinse Self-conditioner مي تواند در کنار گلس آينومر رزين مديفايد استحکام باند برشي کافي براي باندينگ براکتها فراهم کند و مراحل آماده سازي را سرعت بخشيده، حساسيت تکنيکي را کاهش دهد.