مقاله بررسي تاثير آموزشهاي ارايه شده در آموزشگاههاي صنوف بر آگاهي و عملكرد متصديان و كاركنان صنوف مواد غذايي در زمينه رعايت بهداشت فردي در محيط كار در شهر شيراز، استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزشهاي ارايه شده در آموزشگاههاي صنوف بر آگاهي و عملكرد متصديان و كاركنان صنوف مواد غذايي در زمينه رعايت بهداشت فردي در محيط كار در شهر شيراز، استان فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي آموزشي صنوف
مقاله آگاهي،‌ عملكرد
مقاله دخالت در مواد غذايي
مقاله بهداشت فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي افشان
جناب آقای / سرکار خانم: پوركهنوجي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: بر اساس مطالعات گذشته رعايت بهداشت فردي در افرادي كه با مواد غذايي سر وكار دارند، نقش مهمي در پيشگيري از آلودگي و بروز مسموميت هاي غذايي ايفاء مي كند. طبق آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كليه صنوف مي بايستي در كلاسهاي آموزشي بهداشت اصناف شركت نمايند. در اين مطالعه تاثير آموزشهاي ارايه شده مراكز آموزشي مختلف جهت آگاهي و عملكرد صحيح كاركنان و متصديان تعدادي از صنوف كه حرفه آنها در ارتباط مستقيم با مواد غذايي بوده و نياز بيشتري در رعايت بهداشت فردي در محيط كار داشتند ارزيابي شد.
روش بررسي: اين مطالعه بر اساس ارزيابي ۵۸ نفر انجام گرفته است. شيوه تحقيق در جمع آوري اطلاعات مشاهده و پرسشنامه ميباشد. سوالات بر اساس فراز ۱۵ ماده ۱۳ قانون اصلاحي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آيين نامه هاي مربوطه به آن تنظيم گرديده است. نرم افزار SPSS جهت تجزيه و تحليل اطلاعات موجود به كار گرفته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه بيانگر اينست كه %۹۶٫۴ از افراد مورد مطالعه بطور مستقيم در تهيه مواد غذايي دخالت داشتند. ميزان آگاهي اين افراد قبل و بعد از آموزش داراي اختلاف معني داري بوده، اما در ميزان عملكرد اين افراد قبل و بعد از آموزش اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: آموزشهاي ارايه شده در آموزشگاه ها اگر چه توانسته است تغييرمحسوسي درميزان آگاهي افرادايجاد نمايد امادر وضعيت عملكرد افراد تاثيري نداشته است. اين امر مي تواند ناشي از شيوه نامناسب آموزش، زمان ناکافي يا غيرمناسب و يا عدم اعمال موضوعات آموزش داده شده در زمان نظارت توسط بازرسان باشد.