مقاله بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي بر تبعيت از رژيم غذايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي بر تبعيت از رژيم غذايي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله تبعيت از رژيم غذايي
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله مدل باور بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تبعيت از رژيم غذايي در بيماران ديابتي، يکي از ارکان مديريت فردي ديابت است. از طرفي يکي از بهترين مدل هايي که در برنامه هاي آموزش بهداشت مورد استفاده قرار مي گيرد، مدل باور بهداشتي مي باشد. لذا هدف اين مطالعه تعيين تاثير آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي بر تبعيت از رژيم غذايي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع ۲ مي باشد.
روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در بيمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد انجام شد. شركت كنندگان شامل ۱۲۸ بيمار ديابتي (۶۴ نفر در هر يک از دو گروه) بودند که به صورت نمونه گيري آسان انتخاب شدند. آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي طي چهار جلسه ۴۰ دقيقه اي براي گروه مداخله اجرا شد. ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه بود. اطلاعات طي ۲ مرحله، قبل و ۳ ماه بعد از مداخله جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
يافته ها: مقايسه دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله نشان داد که بين همه اجزاي مدل باور بهداشتي مشتمل بر حساسيت (P<0.001) شدت (P=0.001)، منافع درک شده (P=0.001) و موانع درک شده (P=0.04) و همچنين عملکرد (تبعيت از رژيم غذايي) (P=0.001)، اختلاف معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: آموزش به روش مدل باور بهداشتي بر تبعيت از رژيم غذايي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع ۲ موثر بوده است.