مقاله بررسي تاثير آموزش بر اصلاح سبك زندگي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي داراي اضافه وزن شهرستان اروميه درسال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش بر اصلاح سبك زندگي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي داراي اضافه وزن شهرستان اروميه درسال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله سبك زندگي
مقاله دختران دانش آموز
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب الزماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي رابعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعداد زيادي از دانش آموزان داراي اضافه وزن در کشورهاي جهان سوم به دليل فقدان آموزش دچار عوارض جسمي و رواني مي گردند. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير آموزش بر اصلاح سبک زندگي دانش آموزان دختر داراي اضافه وزن در مقطع ابتدايي شهرستان اروميه در سال ۱۳۸۸ بود.
روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي، ابتدا دانش آموزان با استفاده از متر و وزنه و منحني صدک نمايه توده بدني(BMI)  براي دختران ۱۸-۲ سال ارزيابي شده و افراد با نمايه توده بدني بيشتر از ۸۵% به عنوان اضافه وزن تلقي شدند. خصوصيات دموگرافيک و سبک زندگي (مانند عادات و سرعت غذا خوردن، خوردن تنقلات، نوع و ميزان فعاليت فيزيکي) با استفاده از پرسشنامه محقق ساز جمع آوري گرديد. سپس آموزش سبک صحيح زندگي در ۶ جلسه ۱ ساعتي به دانش آموزان داده شد. يک ماه پس از آخرين جلسه آموزشي ارزيابي مجدد با همان فرم اوليه انجام گرفت. آزمون هاي آماري مورد استفاده ويلکاکسون و تي زوج بودند.
يافته ها: در انتهاي بررسي اوليه، ۹۵ دانش آموز دختر مقطع ابتدايي با BMI بالاي ۸۵% انتخاب شدند. اكثر شركت كنندگان ۱۰٫۵-۱۱ سال سن داشتند. ميانگين نمره سبک زندگي قبل از آموزش ۱۷٫۳۱±۴۶٫۲۴ بود که بعد از آموزش ۱۳٫۶۴±۵۶٫۳۳ شد. آموزش ما بر مواردي چون خوردن در هنگام تماشاي تلويزيون، خوردن تنقلات، بازي با رايانه هنگام فراغت اثر معني دار و اصلاح کننده رفتار داشت (P£۰٫۰۵). ولي تاثير معني داري در انجام ورزش علاوه بر فعاليت بدني روزانه و يا ورزش هنگام اوقات فراغت، نداشت (به ترتيب P=0.63 و P=0.25 بود).
نتيجه گيري: آموزش سبک صحيح زندگي به دانش آموزان داراي اضافه وزن در سنين مقطع ابتدايي مي تواند در اصلاح رفتارهاي تغذيه اي آنان مناسب باشد
.