مقاله بررسي تاثير آموزش ترياژ بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشي، درماني پورسيناي شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش ترياژ بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشي، درماني پورسيناي شهرستان رشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله ترياژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: يحيوي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مهمترين وظايف پرستاران، حفظ حيات و زندگي مددجويان در موارد اضطراري است، بنابراين لازم است پرستاران از روند ترياژ آگاهي داشته باشند تا بر اساس آن بتوانند با شناسايي و تشخيص به موقع نيازها در شرايط بحراني، خدمات پرستاري سريع و صحيح را به آسيب ديدگان ارايه دهند.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين تاثير آموزش ترياژ بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت، سال ۱۳۸۸ مي باشد.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه (مشتمل بر سه بخش مشخصات فردي، تعيين آگاهي و نگرش) و چک ليست ارزيابي نحوه عملکرد مي باشد. براي تعيين روايي ابزار از روايي محتوا استفاده شد. به منظور تعيين اعتماد علمي پرسشنامه از روش آزمون مجدد و آلفاي کرونباخ (همساني دروني) و جهت تعيين اعتماد علمي چک ليست، از روش همبستگي بين سنجش گرها و مشاهده گران (Inter-rater methods) و از طريق مشاهده هم زمان دو مشاهده گر استفاده گرديد. پرسشنامه و چک ليست قبل از آموزش و دو هفته بعد از آخرين جلسه آموزشي به ترتيب توسط پرستاران اورژانس و پژوهشگر تکميل گرديد. برنامه آموزشي به صورت آموزش گروهي در سه جلسه ۶۰ دقيقه اي به روش سخنراني و پرسش و پاسخ با استفاده از جزوه آموزشي و وسايل کمک آموزشي ارايه شد. نمونه ها به روش نمونه گيري مبتني بر هدف و به تعداد ۴۰ نفر از پرسنل پرستاري شاغل در اورژانس انتخاب شدند. نهايتا تجزيه و تحليل داده ها تحت نرم افزار نسخه  SPSS ۱۶و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
نتايج: ميانگين نمره آگاهي ترياژ از  16.25قبل از آموزش به ۳۰٫۷۵ بعد از آموزش، ميانگين نمره نگرش ترياژ از  126.75قبل از آموزش به  154.95بعد از آموزش و ميانگين نمره عملکرد ترياژ از ۳۹٫۷۷ قبل از آموزش به  55.85بعد از آموزش به طور معناداري افزايش يافت .(P=0.0001) ديگر نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين وضعيت تاهل و شيفت کاري افراد و ميانگين ارتقا نمرات در حيطه آگاهي وجود دارد.(P<0.05)
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که آموزش ترياژ بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس موثر بوده است. با توجه به نتايج اين تحقيق و اهميت ترياژ، گسترش دوره هاي آموزش تئوري و عملي در اين زمينه براي پرسنل پرستاري پيشنهاد مي گردد.