مقاله بررسي تاثير آموزش تمرينات درماني و مراقبت هاي عمومي از طريق پمفلت بر کاهش گردن درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش تمرينات درماني و مراقبت هاي عمومي از طريق پمفلت بر کاهش گردن درد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پمفلت آموزشي
مقاله تمرين درماني
مقاله گردن درد
مقاله دندانپزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري فريده
جناب آقای / سرکار خانم: كمال الديني حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار صغرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مشاغلي که پتانسيل ايجاد مشکلات عضلاني- اسکلتي به ويژه گردن درد را دارد دندانپزشکي است. از آنجايي که نتيجه قاطعي در مورد تاثير مداخله آموزشي بر کاهش علايم گردن درد در مقايسه با ساير مداخلات درماني وجود ندارد، هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير آموزش تمرينات درماني و مراقبت هاي عمومي گردن از طريق پمفلت بر ميانگين مقياس درد و ناتواني گردن (NPDS) در دندانپزشکان مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تجربي آينده نگر و آسان مي باشد. افراد مورد مطالعه را ۳۰ دندانپزشک تشکيل مي دادند که ۲۳ نفر آنها مرد و ۷ نفر آنها زن بودند. افراد مورد مطالعه به روش آسان از بين دندانپزشکان شهر اصفهان ضمن مراجعه به محل کار آنان در صورت دارا بودن شرايط ورود به مطالعه انتخاب شدند. پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق، ميزان درد و ناتواني ناشي از گردن درد بود که بوسيله پرسشنامه مقياس درد و ناتواني گردن (NPDS) ارزيابي شد. جمع آوري اطلاعات و ارايه پمفلت آموزشي درماني در طي سه مرحله قبل و بعد از مداخله آموزشي درماني و ۶ هفته پس از آن انجام شد.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد که آموزش از طريق پمفلت در دندانپزشکان مورد مطالعه با در نظر گرفتن دوره ۴ هفته اي براي انجام تمرينات، نمره درد و ناتواني گردن را در آنان بعد از مداخله آموزشي درماني و همچنين در Follow up شش هفته اي نسبت به زمان قبل از مداخله به طور چشمگيري کاهش مي دهد .(P-Value<0.001)
بحث و نتيجه گيري: توصيه مي گردد به نقش آموزش بهاي بيشتري داده شود. البته با توجه به افت تاثير آموزش هاي پمفلت در زمان
Follow up شش هفته اي نسبت به پايان دوره ۴ هفته اي انجام تمرينات، پيشنهاد مي شود که تمرينات پمفلت در مدت طولاني تري انجام شود و هر چند ماه يکبار تکرار تمرينات جهت يادآوري ضروري به نظر مي رسد.