مقاله بررسي تاثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله تعهد عاطفي
مقاله تعهد هنجاري
مقاله تعهد مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله توكلي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نيا منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني بوده است که بين کارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است. در اين پژوهش گروه آزمايش در شش جلسه آموزش رفتار شهروندي سازماني شرکت کردند. ابزار اندازه-گيري شامل دو مقياس، رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني براي گردآوري داده هاي پژوهش (پيش آزمون و پس آزمون) بوده و با استفاده از تحليل کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد که آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني، تعهدعاطفي و تعهد هنجاري موثر بوده اما تاثير معناداري بر افزايش تعهد مداوم ندارد.