مقاله بررسي تاثير آموزش شادکامي بر کيفيت زندگي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش شادکامي بر کيفيت زندگي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله زوجين مراجعه کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش شادکامي‌ بر کيفيت زندگي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش، تجربي بوده، بدين منظور ۲۰ زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه قرار داده شدند (يک گروه کنترل و يک گروه آزمايش)، به گروه آزمايش، آموزش شادي به روش فوردايس توسط محقق داده شد.
ابزار پژوهش در اين تحقيق، پرسشنامه شادکامي‌ آکسفورد (۱۹۸۹) و پرسشنامه کيفيت زندگي از فرم کوتاه شده سازمان بهداشت جهاني (۱۹۹۴) مي باشد. بعد از اجرا‌ي پرسشنامه‌ ها، روش تجزيه و تحليل داده‌ ها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت. مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون کيفيت زندگي در گروه‌ هاي مورد مطالعه و تحليل کوواريانس نمرات آزمون کيفيت زندگي نشان داد، بين گروه‌ آزمايش و گروه کنترل در تمامي خرده مقياس هاي کيفيت زندگي تفاوت معناداري وجود دارد. در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد کيفيت زندگي زوجين بر اثر آموزش شادکامي‌ افزايش مي يابد.