مقاله بررسي تاثير آموزش شناختي – رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش شناختي – رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش جنسي
مقاله نگرش جنسي
مقاله مشاوره شناختي – رفتاري جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي فلورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: انگيزه و ميل جنسي همانند ساير انگيزه هاي بنيادين آدمي بخش جدايي ناپذير ماهيت زيستي، رواني و اجتماعي او را تشکيل مي دهد و روشن است که کيفيت ارضاي اين انگيزش نقش بسيار مهمي را در سلامت فرد و اجتماع و دستيابي به آرامش و آسايش ايفا مي کند. امروزه مشکلات جنسي چنان شايع شده که بيش از يک سوم زنان بزرگسال از اختلال ميل جنسي کم کار رنج مي برند. به همين لحاظ براي کمک به تعداد زيادي از همسران يا افرادي که اين گونه مشکلات را تجربه مي کنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش شناختي – رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان است.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود که در سال ۱۳۸۸ بر روي ۳۰ نفر زنان متاهل۴۰-۲۰ ساله مراجعه کننده به کلينيک زنان درمانگاه شهيد مطهري شيراز انجام شد. افراد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. براي گروه آزمون، ۸ جلسه مشاوره شناختي – رفتاري اجرا شد و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزارهاي پژوهش شامل؛ پرسشنامه دانش جنسي آن هوپر، پرسشنامه نگرش جنسي خوشابي و والايي و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي آن هوپر بودند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که پس از مشاوره شناختي – رفتاري، دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي در زنان گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل تفاوت معني داري داشت (p<0.0001).
نتيجه گيري: از آنجايي که پژوهشگران متعددي اعتماد به نفس جنسي پايين، دانش جنسي پايين و نگرش جنسي منفي را از عوامل مهم ميل جنسي بازداري شده در زنان دانسته اند، لذا مشاوره شناختي – رفتاري جنسي مي تواند با بهبود اين مولفه ها، اين اختلال جنسي را در زنان برطرف کند.