مقاله بررسي تاثير آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۳۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله اضطراب امتحان
مقاله ذهن آگاهي
مقاله رفتار درماني شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به شيوع بالاي اضطراب امتحان و همچنين تاثير منفي آن بر روي عملکرد پيشرفت تحصيلي؛ تاکنون شيوه هاي مختلفي از مداخله هاي روان شناختي مورد بررسي قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گرديد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر پس از گمارش تصادفي ۱۱ نفر آزمودني در گروه آزمايشي که در معرض آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي و ۱۱ نفر در گروه کنترل، به روش طرح آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. براي بررسي ميزان اضطراب امتحان آزمودني ها از آزمون اضطراب امتحان اسپيلبرگر(STAI)  استفاده شد.
يافته ها: براي بررسي فرضيه پژوهشي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل، داده ها به روش تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر در قالب يک طرح ۲×۲ از نظر آماري تحليل شدند. مقايسه ها نشان داد که به دنبال اعمال روشهاي مداخله اي؛ تفاوت معني داري بين نمرات اضطراب امتحان دو گروه در سطح(p>0.001)  ايجاد شده است، به اين نحو که گروه آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل کاهش معنا داري را در ميزان نمرات اضطراب امتحان نشان داده است.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه همخوان با فرضيه پژوهشي اين مطالعه نشان مي دهد که جلسات گروهي آموزش فنون ذهن آگاهي کاهش قابل ملاحظه اضطراب امتحان را در دانش آموزان موجب مي شود.