مقاله بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل مراحل تغيير در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در كارگران پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل مراحل تغيير در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در كارگران پتروشيمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل مراحل تغيير
مقاله رفتار پيشگيري
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله كارگران پتروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ‌روچي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كاربرد برنامه آموزشي مهارت هاي مقاومت دربرابر سوء مصرف مواد بايد با تاكيد بر مدل هاي تغيير رفتار انجام گيرد. در اين پژوهش با بكارگيري مدل مراحل تغيير يك چارچوب تئوريک تغيير رفتار با قابليت قوي پيش بيني رفتار طراحي گرديد كه به تبيين و تحليل رفتار پرداخته  و توسط آن با طراحي  برنامه آموزشي  تغيير رفتار و استمرار رفتار پيشگيرانه  جديد مساله سوء مصرف مواد مخدر را در كارگران پيشگيري مي نمايد
 روش بررسي: اين کارآزمايي تصادفي شده شاهددار روي ۱۸۱ نفر از كارگران شركت هاي مجتمع پتروشيمي عسلويه انجام شد. محتواي آموزشي با تاكيد بر ارتقا مهارت هاي مقابله، فرايندهاي تغيير و توازن تصميم گيري براي تغيير و خودكارآمدي و مهارت هاي زندگي طراحي و آماده گرديد و جزوه، كتابچه آموزشي، پوستر و ديسک فشرده مرتبط با محتواي آموزشي ارايه شد. سپس مداخله آموزشي با استفاده از روش تركيبي سخنراني و بحث گروهي اصول تئوريک مدل مراحل تغيير انجام شد و بعد از گذشت ۵ ماه از مداخله اطلاعات مجددا جمع آوري شد. در اين ۵ ماه گروه مداخله مورد حمايت آموزشي با استفاده از پوستر و پمفلت قرار گرفتند.
يافته ها: پس از مداخله آموزشي، ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش، خودكارآمدي،  مهارت هاي مقابله در برابر سوء مصرف مواد، توازن تصميم گيري، فرايندهاي تغيير و رفتارهاي پيشگيري بطور معني داري افزايش يافت، در حالي كه اين تغييرات در گروه شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به كاربرد مثبت مدل مراحل تغيير در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در كارگران پتروشيمي عسلويه، انجام برنامه هاي مداخله اي جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد در كارگران صنايع و محيط هاي كارگري جهت تغيير و تثبيت رفتار جديد پيشنهاد مي شود.