مقاله بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و پرخاشگري همسران شهدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و پرخاشگري همسران شهدا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله اضطراب
مقاله پرخاشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ارضي سوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و پرخاشگري همسران شهدا بنياد شهيد شهرستان پلدختر پرداخته است. جامعه اين پژوهش همسران شهداي بنياد شهيد شهرستان پلدختر بود. نمونه اي اين پژوهش را ۳۰ نفر از همسران شهدا تشکيل مي دادند که از بين جامعه موردنظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: پرسشنامه پرخاشگري باس و پري و مقياس اضطراب رگه- حالت اسپيلبرگر. طرح پژوهشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. پس از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمايش و گواه، ابتدا براي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، سپس مداخله آزمايشي (آموزش مهارت هاي زندگي) طي ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي به گروه آزمايش ارايه گرديد و پس از اتمام برنامه آموزشي پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگي موجب کاهش اضطراب و پرخاشگري همسران شهدا گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.