مقاله بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله شيوه مقابله مساله مدار
مقاله شيوه مقابله هيجان مدار
مقاله شيوه مقابله اجتناب مدار
مقاله آموزش مهارت هاي زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي براسترس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده بود. بدين منظور از بين جامعه آماري، شامل ۵۰ نفر نوجوانان مراکز شبه خانواده شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر و شهرضا، تعداد ۳۰ دختر و ۲۰ پسر به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. نمونه هاي اين پژوهش عبارت بودند از گروه آزمايش، متشکل از ۱۵ دختر و ۱۰ پسر که آموزش گروهي مهارت هاي زندگي را درطول ۱۰ جلسه هفتگي دريافت کردند و گروه کنترل، متشکل از همين تعداد افراد که اين آموزش را دريافت نکردند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه هاي استرس و فشار رواني ملک پور در ۱۳۷۶ و شيوه هاي مقابله با استرس پاکر و اندلر در ۱۹۹۱ بود که در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون بر روي دو گروه آزمايش و کنترل اجرا گرديد. نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري، حاکي از آن بود که آموزش مهارت هاي زندگي، موجب کاهش معنادار در ميانگين نمرات استرس گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل گرديد (P=0.001) همچنين اين آموزش موجب افزايش معنادار در ميانگين نمرات شيوه مقابله مساله مدار ((P=0.001 و کاهش معنادار در ميانگين نمرات شيوه مقابله هيجان مدار (P=0.001) گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل گرديد، لکن آموزش مهارت هاي زندگي، کاهش معناداري در ميانگين نمرات شيوه مقابله اجتناب مدار گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل نشان نداد (P=0.735). نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند به عنوان يک روش مداخله اي مفيد، براي نوجوانان مراکز شبه خانواده به کار رود.