مقاله بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني شهرستان دزفول – ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني شهرستان دزفول – ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداري
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: عربان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي پس از زايمان اختلال رواني جدي و فراوان ترين عارضه شايع در اين دوره مي باشد. آموزش هاي دوران بارداري بر آمادگي جسمي، عاطفي و رواني خانواده ها براي زايمان و ارتقا سلامتي تمرکز مي کند. لذا اين تحقيق با هدف تعيين تاثير آموزش هاي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني شهرستـــان دزفول انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مورد – شاهد تعداد ۱۴۰ زن باردار ۳۰-۲۶ هفته بدون افسردگي، بطور تصادفي در دو گروه شرکت کننده (گروه تجربه) يا عدم شرکت کننده در کلاسهاي آموزشي (گروه شاهد) قرار گرفتند. کلاسهاي آموزشي شامل ۸ جلسه آموزشي بودند. ابزار گرد آوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه افسردگي پس از زايمان ادينبرگ بود. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آزمونهاي آماري t و کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: در اين مطالعه، ۴/۳۱ درصد از زنان پس از زايمان امتياز ادينبرگ ۱۰ يا بيشتر را کسب نمودند. ميانگين امتياز ادينبرگ در زنان گروه شاهد بطور معني داري نسبت به زنان گروه تجربه بيشتر بود (P<0.001). ديگر نتايج نشان داد که شرکت در کلاسهاي آموزشي دوران بارداري احتمال افسردگي پس از زايمان را ۲٫۷ برابر کاهش مي دهد که اين کاهش با فاصله اطمينان %۹۵ بين ۱٫۴-۴٫۱ بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، توصيه مي شود در مراکز بهداشتي و درماني غربالگري افسردگي دوران بارداري انجام شده و سپس کلاس هاي آموزشي دوران بارداري را به منظور کاهش افسردگي پس از زايمان تشکيل دهند.