مقاله بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني (در دانشگاه آزاد واحد ساري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني (در دانشگاه آزاد واحد ساري)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله عملکرد
مقاله اثربخشي
مقاله توسعه منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متاني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: متان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش “بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني”است، نمونه آماري اين پژوهش تعداد ۱۰۳ نفر از کارکنان (۷۳ نفر مرد و ۳۰ نفر زن) دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري هستند که به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است،ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه به شيوه بسته پاسخ با طيف ليکرت بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون “t تک متغيره” و “تحليل واريانس” استفاده شده است. نتايج نشان داد که دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ميزان بهره وري، رضايت شغلي، ثبات شغلي و آمادگي لازم براي انجام وظايف موثر بوده است. همچنين يافته ها حاکي از آن است که بين ميانگين اثربخشي به دست آمده در دو گروه زن و مرد تفاوت معني دار وجود دارد. و نيز بين ميانگين هاي به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتي ۵ تا ۱۰ سال(x¯=۷۳/۳۹)،۱۰ تا ۱۵ سال(x¯=۷۱/۵۰) و بالاي ۱۵ سال (۵۶/۶۶(x¯=  تفاوت مشاهده مي گردد، که اين تفاوت را آزمون f معني دار نشان داده است.