مقاله بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر اضطراب اجتماعي، سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي) از صفحه ۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر اضطراب اجتماعي، سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هوش هيجاني
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهني ييلاق منيجه
جناب آقای / سرکار خانم: مكتبي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پورقهفرخي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر اضطراب اجتماعي، سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني پرداخته است. جامعه آماري شامل دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد چمران بود که در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مشغول به تحصيل بودند. از ميان اين دانشجويان ۱۲۰ نفر به طور تصادفي چند مرحله اي انتخاب و در چهار گروه ۳۰ نفري (آزمايشي دختر و پسر و گواه دختر و پسر) گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از: پرسش نامه خود – گزارشي هوش هيجاني براکت و همکاران، اضطراب اجتماعي ماتيک و کلارک و سازگاري اجتماعي مظاهري. طرح پژوهش از نوع آزمايش ميداني، با پيش آزمون – پس آزمون و پي گيري با گروه گواه است. گروه آزمايش در ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي تحت آموزش هوش هيجاني قرار گرفتند. پس از اعمال مداخله آزمايشي، بار ديگر ميزان اضطراب اجتماعي، سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني گروه هاي آزمايش و گواه سنجيده شد. پس از ۸ هفته از آزمودني ها پي گيري به عمل آمد. نتايج تحليل واريانس هاي چندمتغيري بيانگر تفاوت معني دار بين اضطراب اجتماعي، سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني گروه ها است. در ضمن، بين دو جنس از لحاظ تاثير آموزش هوش هيجاني بر متغيرهاي وابسته تفاوت معني داري مشاهده نشد. اثر درمان بعد از هشت هفته هم چنان ادامه داشت.