مقاله بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله پرخاشگري
مقاله سازگاري فردي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارصعاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز مي باشد.
پژوهش حاضر از جمله پژوهش هاي آزمايشي باطرح پيش آزمون – پس آزمون باگروه گواه مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز بود. نمونه اين پژوهش را ۶۰ نفر از اين دانش آموزان تشکيل مي دادند که از بين جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و به دوگروه آزمايشي و گواه تقسيم شده اند (۳۰ نفر گروه آزمايش و ۳۰ نفرگروه گواه) قبل از انجام مداخله آزمايشي (ارايه متغير مستقل) دوگروه با استفاده از پرسش نامه شخصيتي کاليفرنيا (CPI) و پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) پيش آزمون شده اند. سپس گروه آزمايشي به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه اي تحت آموزش تکنيک هاي هوش هيجاني قرار گرفتند. يک هفته پس از اتمام مداخله مجددا هردوگروه با استفاده از آزمون هاي CPI و AGQ و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از روش مانکووا (کوواريانس چند متغيري) مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش در سطح معني داري  P<0.001نشان داد. که آموزش مهارت هاي هوش هيجاني موجب کاهش پرخاشگري و همچنين افزايش سازگاري فردي – اجتماعي دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.