مقاله بررسي تاثير آموزش پياده روي بر ميزان هموگلبين گليكوزيله و قند خون ناشتاي بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش پياده روي بر ميزان هموگلبين گليكوزيله و قند خون ناشتاي بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله پياده روي
مقاله زنان
مقاله هموگلبين گليکوزيله
مقاله قند خون ناشتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فعاليت هاي جسماني يكي از اركان اساسي درمان ديابت مي باشد كه در اين ميان پياده روي هيچ گونه وسيله خاصي نياز نداشته و به راحتي مي تواند در زندگي روزانه افراد ديابتي آميخته شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تاثير آموزش پياده روي بر ميزان هموگلبين گليكوزيله و قند خون ناشتاي بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك بررسي مداخله اي نيمه تجربي مي باشد كه در آن ۸۸ نفر از بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ شركت داشتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه اي شامل مشخصات دموگرافيك بيماران، عمل كرد در خصوص انجام پياده روي صحيح و اثر بخش در كنترل بيماري ديابت و چك ليستي كه ميزان دقايق پياده روي و ميزان قند خون ناشتا (FBS) و هموگلبين گليكوزيله (HbA1c) بيماران در آن ثبت شد. قبل از شروع مداخله اطلاعات جمع آوري و سپس گروه مداخله در طي يك ماه (۴ جلسه آموزشي و هر جلسه ۶۰ دقيقه) تحت برنامه آموزشي قرار گرفتند. سپس بيماران به مدت ۳ ماه پيگيري و در نهايت ۳ ماه بعد از پايان مداخله آموزشي اطلاعات مجددا گردآوري و آزمايش هاي FBS و HbA1c انجام شد.
يافته ها: در هر دو گروه قبل از مداخله آموزشي ميانگين نمره انجام پياده روي صحيح پايين تر از حد متوسط و قسمت اعظم پياده روي نمونه ها نيز از نوع پياده روي با شدت سبك بود (%۷۷٫۸۶ در گروه مداخله و %۷۴٫۴ در گروه كنترل). به دنبال مداخله آموزشي ميانگين عملكرد پياده روي صحيح گروه بيماران و مدت انجام پياده روي با شدت هاي متوسط و سنگين نسبت به گروه كنترل افزايش معني داري پيدا كرد (P<0.0001). به علاوه، ميانگين قند خون ناشتا و هموگلبين گليكوزيله نيز در مقايسه با گروه كنترل كاهش معني داري پيدا كرد (P<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه آموزش مناسب پياده روي نقش مهمي در كنترل قند خون و هموگلبين گليكوزيله بيماران ديابتي نوع ۲ دارد.