مقاله بررسي تاثير آموزش گروهي حل مساله بر برخي ويژگي هاي روان شناختي نوجوانان اقدام كننده به خودكشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش گروهي حل مساله بر برخي ويژگي هاي روان شناختي نوجوانان اقدام كننده به خودكشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله شناخت درماني
مقاله حل مساله
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باپيري اميدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهامين قباد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض الهي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميزان بالاي خودكشي و اقدام به آن در ميان نوجوانان ضرورت وجود اقدامات درماني را براي آنان آشكار مي سازد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش گروهي مهارت حل مساله بر برخي ويژگي هاي روانشناختي (افسردگي، نااميدي و مهارت هاي مقابله اي) نوجوانان اقدام كننده به خودكشي انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تاثير روش مهارت حل مساله به عنوان متغير مستقل بر افسردگي، نااميدي و مهارت هاي مقابله اي با استفاده از گروه آزمايش و شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه شوندگان ۲۶ نفر بودند كه به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند؛ به آزمودني هاي گروه آزمايش روش حل قدم به قدم مساله به مدت ۱۲ جلسه آموزش داده شد. متغيرها در شرايط پيش و پس آزمون با مقياس افسردگي بک، آزمون نااميدي بک و پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي بلينگز و موس اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماري t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش: يافته ها نشان داد كه بين دو گروه آزمايش و شاهد در شرايط پيش از درمان تفاوت معني داري در متغيرهاي وابسته پژوهش وجود نداشت اما پس از اجراي روش درماني تفاوت معني داري در متغيرهاي افسردگي، نااميدي و مهارت هاي مقابله اي دیده شد (P<0.01).
بحث و نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي حل مساله مي تواند در كاهش ميزان افسردگي، كاهش ميزان نااميدي و نيز در بهبودي مهارت هاي مقابله اي نوجوانان اقدام كننده به خودكشي موثر باشد.