مقاله بررسي تاثير آناليز ايمني شغلي بر درك كارگران از ريسكهاي شغلي در مشاغل پرمخاطره يك پالايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۲ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آناليز ايمني شغلي بر درك كارگران از ريسكهاي شغلي در مشاغل پرمخاطره يك پالايشگاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز ايمني شغلي‏
مقاله درك ريسك
مقاله كارگر
مقاله پالايشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: يكي از پارامترهاي تاثير گذار بر نحوه رفتار افراد در محيط كار، درك كاركنان از ريسك هاي موجود در محيط كار مي باشد. در پژوهش حاضر تاثير اجراي آناليز ايمني شغلي بر درك ريسك كارگران مشاغل پرمخاطره يك پالايشگاه مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: ابتدا با استفاده از روش حذف، ۵ شغل پر مخاطره پالايشگاه شناسايي شد. سپس آناليز ايمني شغلي براي اين مشاغل انجام گرديد. قبل و بعد از انجام آناليز ايمني شغلي، درك ريسك شاغلين توسط پرسشنامه استانداردي مورد ارزيابي قرار گرفت. اين پرسشنامه شامل سوالات مختلفي است كه درك ريسك را از منظرهاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي دهد. پرسشنامه براي دو حالت قبل و بعد از انجام آناليز ايمني شغلي توسط كارگران مشاغل مربوطه تكميل و نتايج مورد مطالعه قرار گرفت .
يافته ها: بررسي ۵۰ شغل فني، توليدي و تعميراتي موجود در واحد شمالي پالايشگاه نشان داد كه ۵ شغل جوشكاري، برشكاري داربست بندي، عايق كاري و لوله كشي به ترتيب جزو پرمخاطره ترين مشاغل اين واحد پالايشگاهي است. نتايج نشان داد كه اجراي آناليز ايمني شغلي، سبب افزايش معني دار  (PValue<0.01): اعتقاد شاغلين مورد مطالعه نسبت به وجود عوامل زيان آور در محيط كار، درك ريسك كلي افراد از حوادث تأسيساتي، درك ريسك صدمه به افراد در صورت بروز حوادث، درك كارگران از احتمال آسيب ديدگي در محيط كار، درك كارگران نسبت به موضوع توليد در مقابل ايمني، درك كارگران نسبت به علل حوادث و اعتقاد آنان نسبت به تجهيزات حفاظت فردي مي شود اما اين تاثير در گروه هاي شغلي‏، سني، سابقه كار و تحصيلات متفاوت است
نتيجه گيري: اجراي آناليز ايمني شغلي تاثير معني داري بر بهبود درك ريسك كارگران دارد.