مقاله بررسي تاثير آواي قرآن کريم بر پاسخ هاي فيزيولوژيک نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آواي قرآن کريم بر پاسخ هاي فيزيولوژيک نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آواي قرآن کريم
مقاله نوزادان نارس
مقاله پاسخ هاي فيزيولوژيک
مقاله آوا درماني
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: جهدي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با وجود پيش رفت هاي چشم گير در پزشکي و افزايش ميزان بقا در نوزادان نارس، اين نوزادان هم چنان از رشد غير طبيعي و نقايص عصبي رنج مي برند. بر اساس نظريات موجود، مراقبت هاي حمايتي بر رشد و تکامل و عمل کرد عصبي – رفتاري نوزادان نارس موثر بوده و به وسيله انواع خاصي از تحريکات فراهم مي گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آواي قرآن کريم بر پاسخ هاي فيزيولوژيک نوزادان نارس طراحي گرديد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني که در مرداد و شهريور سال ۱۳۸۸ و به صورت دو سوکور انجام گرفت، تعداد ۱۲۰ نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد اکبرآبادي تهران، که شرايط شرکت در مطالعه را داشتند، به روش تخصيص تصادفي در يکي از دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفته و از نظر ۳ متغير تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و اشباع اکسيژن شرياني بررسي شدند. آواي قرآن کريم شامل آيات ۲۳ – ۷ سوره يوسف با صداي استاد شحات محمد انور بود که با بلندي صداي ۶۰ – ۵۰ دسي بل، در شيفت کاري صبح و به مدت ۲۰ دقيقه با استفاده از گوشي براي نوزادان گروه مداخله، پخش گرديد. پاسخ هاي فيزيولوژيک نوزادان در دو گروه از ۱۰ دقيقه قبل از شروع مداخله تا ۱۰ دقيقه بعد از اتمام مداخله، به طور مداوم توسط مونيتور کنترل گرديد و از مقادير ثبت شده در دقايق بلافاصله قبل از مداخله و ۱۰، ۲۰، ۳۰ دقيقه بعد از شروع مداخله، جهت مقايسه استفاده شد.
يافته ها: در گروه آواي قرآن کريم در پايان مداخله، ميانگين تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب کاهش معني دار و درصد اشباع اکسيژن شرياني افزايش معني داري نسبت به سطح پايه داشت و اين تغييرات حتي تا ۱۰ دقيقه پس از اتمام مداخله نيز ادامه داشت (P<0.001) در مقايسه ميانگين اختلاف ۳ متغير نام برده در پايان مداخله و تا ۱۰ دقيقه پس از اتمام مداخله، بين دو گروه، تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: از آن جا که آواي قرآن کريم بر افزايش درصد اشباع اکسيژن و کاهش تعداد تنفس و ضربان قلب در نوزادان نارس، تاثير معني دار و پايدار داشته است، مي توان از اين آواي عرفاني، به عنوان يک مراقبت حمايتي، در جهت کمک به بهبود وضعيت فيزيولوژيک نوزادان نارس، استفاده نمود.