مقاله بررسي تاثير ابراز وجود بر ميزان افسردگي بعد از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ابراز وجود بر ميزان افسردگي بعد از زايمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابراز وجود
مقاله افسردگي بعد زايمان
مقاله تست بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افسردگي بعد از زايمان سلامت مادر را به خطر انداخته و بر ارتباطات اجتماعي وي و تکامل نوزاد اثرات منفي دارد، از طرفي ابراز وجود بخشي از مهارت هاي زندگي است که در بهبود افسردگي نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير ابراز وجود بر افسردگي بعد از زايمان انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش نيمه تجربي در بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد انجام شد. تعداد ۶۰ نفر به روش نمونه گيري در دسترس، از بين مادران با ۸-۴ هفته بعد از زايمان انتخاب شدند. سپس مادران به روش تخصيص تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. در گروه مورد، مداخله انجام شد. ميزان افسردگي مادران هر دو گروه قبل و يک ماه بعد از مداخله با پرسش نامه استاندارد بک بررسي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي وکاي دو در سطح معني داري P£۰٫۰۵ تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين امتياز افسردگي مادران گروه مورد، قبل (۷٫۱±۳۲٫۷) و بعد از مداخله (۶٫۷±۲۱٫۸) کاهش معني دار داشت (P<0.001). مقايسه ميانگين امتياز افسردگي بعد از مداخله بين گروه مورد (۶٫۷±۲۱٫۸) و شاهد (۶٫۰±۳۱٫۷) نشانگر تفاوت معني دار بود (P=0.01) ولي قبل از مداخله بين دو گروه تفاوت معني دار نبود (P=0.4). ميانگين امتياز افسردگي در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معني دار نداشت (P=0.51).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اثرات سوء افسردگي بعد از زايمان بر عملکرد خانواده، دست اندرکاران بهداشتي بايد عنايت بيشتري به اين اختلال مبذول دارند.