مقاله بررسي تاثير اتوتتراپلوئيدي بر ميزان اسانس و برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اتوتتراپلوئيدي بر ميزان اسانس و برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicum L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده موثره
مقاله كلشيسين
مقاله خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قره بابا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گياه دارويي ريحان، با استفاده از تيمار مريستم انتهايي گياهچه ها با غلظت هاي مختلف محلول كلشيسين PH=6)، ۰٫۷۵%(w/v)، ۰٫۵، ۰٫۲، ۰٫۱، ۰٫۰۵، ۰)، اتوتتراپلوئيدي به دست آمد. ميزان اسانس در گياهان اتوتتراپلوئيد حاصل، در مقايسه با گياهان ديپلوئيد شاهد، افزايش معني داري نشان داد و ۶۹ درصد بيشتر از گياهان ديپلوئيد بود. بررسي اثرات اتوتتراپلوئيدي بر ويژگي هاي كمي و كيفي ريحان با كاشت گياهان ديپلوئيد و تتراپلوئيد در مزرعه انجام شد و ويژگي هايي نظير سطح برگ، وزن تر و خشك، ميزان كلروفيل، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد و طول خوشه، ضخامت برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع گياه، قطر گل و ساقه و دوره گلدهي بين گياهان ديپلوئيد و تتراپلوئيد اندازه گيري و مقايسه گرديدند. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر افزايش معني دار وزن تر و خشك، ميزان كلروفيل، ضخامت و عرض برگ، قطر ساقه اصلي و تعداد شاخه هاي فرعي و همچنين كاهش در طول برگ، تعداد خوشه، درصد و سرعت جوانه زني بذر در گياهان تتراپلوئيد در مقايسه با گياهان ديپلوئيد، در ازاي افزايش سطح پلوئيدي بود.