مقاله بررسي تاثير اخلاق مديريتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره كل امور مالياتي استان همدان (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۴۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اخلاق مديريتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره كل امور مالياتي استان همدان (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق مديريتي
مقاله تعهد سازماني
مقاله کارکنان امور مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي خو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخلاق يك ضرورت و لازمه جامعه سالم است و به علت كاركردها و پيامدهاي مثبت فردي، سازماني و اجتماعي آن است كه همواره توجه دانشمندان، مربيان و مديران سازمان ها را برانگيخته است تا براي حفظ و ارتقاي سطح آن كوشش نمايند. پذيرش راه حلهاي اخلاق مديريتي به مرور زمان سبب اعتماد، تعهد و تلاش مي شود كه هر سه اين عوامل براي موفقيت سازمان الزامي هستند. همچنين تعهد سازماني در مديريت و ادبيات علوم رفتاري عامل مهمي در روابط بين افراد در سازمانها مي باشد. به زعم بسياري از نظريه پردازان، تعهد سازماني باعث وابستگي فرد به سازمان شده و سازمانها بدنبال آن هستند تا تعهد را در کارکنان خود بوجود آورده و تقويت نمايند .اين پژوهش از دسته پژوهش هاي توصيفي- پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد. متغير مستقل اصلي اين پژوهش اخلاق مديريتي است که تاثير آن بر ابعاد سه گانه تعهد سازماني از ديدگاه آلن و مي ير مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. مباني نظري پژوهش بيانگر آن است که بين اخلاق مديريتي و تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. لذا براي سنجش اين فرضيه با استفاده از روش پيمايشي به بررسي و مطالعه رابطه بين اخلاق مديريتي و تعهد سازماني کارکنان اداره کل امور مالياتي استان همدان پرداخته شده است.
نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي پژوهش به ترتيب نشان داد كه در سطوح مختلف اخلاق مديريتي، هر سه بعد مختلف تعهد سازماني يعني تعهد تكليفي، تعهد عاطفي و تعهد مستمرواجد ارتباط معنادار هستند. بدين معني که هر چه سطوح اخلاق مديريتي ارتقا يافته است، ميزان تعهد سازماني بهبود نشان مي دهد.