مقاله بررسي تاثير ارتفاع و ضخامت زبانه اتصال ساخته شده از گونه هاي راش و ممرز روي مقاومت خمشي اتصال کام و زبانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ارتفاع و ضخامت زبانه اتصال ساخته شده از گونه هاي راش و ممرز روي مقاومت خمشي اتصال کام و زبانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال کام و زبانه‏
مقاله راش‏
مقاله ممرز‏
مقاله مقاومت خمشي‏
مقاله ارتفاع زبانه‏
مقاله پهناي شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي متغيرهاي مختلف بر روي اتصالات کام و زبانه ساخته شده با گونه هاي داخلي راش و ممرز و به دست آوردن يک رابطه تجربي براي پيش بيني مقاومت خمشي آن انجام شذه است. در اين تحقيق، اثر متغيرهاي ارتفاع زبانه اتصال در سه سطح ۵/۲، ۷۵/۳ و ۵ سانتي متر و پهناي شانه عضو حامل زبانه در سه سطح ۱۲۵/۰، ۲۵/۰، ۳۷۵/۰ سانتي متر و دو گونه چوبي راش و ممرز بر مقاومت اتصال در زير بار خمشي بررسي شده است. نتايج نشان دادند که بالاترين ميزان ظرفيت لنگر خمشي در اتصالات ساخته شده با گونه چوبي ممرز با ارتفاع زبانه ۵ سانتي متر و پهناي شانه ۲۵/۰ سانتي متر ايجاد مي شود. در نهايت با تحليل هاي صورت گرفته معادله تجربي M=2.55´S´(۰٫۲۴d+0.57h)´B´C´D براي پيش بيني حداکثر ظرفيت لنگر خمشي مورد استفاده قرار گرفت، که در آن M حداکثر ظرفيت لنگر خمشي، S مقاومت برشي موازي الياف گونه چوب، d ارتفاع مقطع عضو، h ارتفاع زبانه، B فاکتور پهناي شانه، C فاکتور چسب، D فاکتور کيپ بودن زبانه در کام مي باشد.