مقاله بررسي تاثير ارزشيابي تکويني منظم بر کاهش اضطراب امتحان و خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر کلاس اول دبيرستان هاي شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ارزشيابي تکويني منظم بر کاهش اضطراب امتحان و خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر کلاس اول دبيرستان هاي شهر مرودشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي تکويني منظم
مقاله اضطراب
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله خلاقيت
مقاله پرسشنامه TAI
مقاله پرسشنامه خلاقيت عابدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نعمتي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فاني حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت اضطراب دانش آموزان درجلسه امتحان برموفقيت تحصيلي آنها و پيشرفت تحصيلي و با وجود عدم گزارشات قانع کننده اي از تحقيقات تاييد شده ارزشيابي تکويني منظم، اين تحقيق به منظور بررسي تاثير ارزشيابي تکويني منظم با روش متعارف (ارزشيابي پاياني) اين تحقيق روي دانش آموزان کلاس اول دبيرستان در سال ۸۸-۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي انجام گرفت. کليه دانش آموزان دو کلاس اول دبيرستاني مورد بررسي قرار گرفتند. ابتدا ميزان پيشرفت تحصيلي با انجام يک آزمون و ميزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه استاندارد TAI و ميزان خلاقيت با استفاده از پرسشنامه خلاقيت عابدي دانش آموزان تعيين گرديد. دانش آموزان دو کلاس به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. يک درس بوسيله يک معلم و مطابق سرفصل هاي تدوين شده آنها انجام گرفت و ارزشيابي تکويني منظم بعد از هر ۲ جلسه براي گروه آزمايش انجام گرفت. و در پايان از هر دو گروه ارزشيابي به عمل آمد. سوالات و روزهاي برگزاري کلاس و نيز رفتار با دانش آموزان در ۲ کلاس مشابه بودند. تاثير روش ارزشيابي تکويني بر ۳ شاخص پيشرفت تحصيلي، اضطراب امتحان و خلاقيت اندازه گيري و با آزمون من يوويتني مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تعداد دانش آموزان کلاس کنترل ۳۲ نفر و گروه آزمايشي ۳۱ نفر بودند ميزان پيشرفت تحصيلي اوليه، اضطراب، خلاقيت دانش آموزان ۲ گروه مشابه بود. ميزان خلاقيت گروه کنترل ۱۴٫۷۴±۱۴۱٫۰۶ و در گروه آزمايش ۱۳٫۷±۱۴۶٫۱۲، (P<0.2) و ميزان پيشرفت تحصيلي گروه کنترل در خاتم تحقيق برابر۳٫۵۶ ±۱۳٫۴۳٫ در گروه آزمايش برابر .(P<0.03) 15.54±۳٫۹۷ و ميزان اضطراب گروه کنترل ۱۳٫۹۸±۴۷٫۰۳ و در گروه آزمايش ۷٫۷۹±۴۱٫۲۹ بود(P<0.05) .
نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد ارزشيابي تکويني منظم موجب کاهش اضطراب امتحان و بهبود پيشرفت تحصيلي مي شود اما تاثيري در خلاقيت فراگيران ندارد.