مقاله بررسي تاثير استراتژي هاي سرمايه در گردش بر بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استراتژي هاي سرمايه در گردش بر بازده سهام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي هاي سرمايه در گردش
مقاله ميانگين بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثير استراتژي هاي سرمايه در گردش بر بازده سهام مي پردازد. استراتژي کلي مديريت سرمايه در گردش به سه دسته تقسيم مي شود: ۱٫ استراتژي محافظه كارانه، ۲٫ استراتژي جسورانه، ۳٫ استراتژي ميانه رو. براي تعيين استراتژي ها از برخي نسبت هاي مالي استفاده شده در محاسبه بازده سهام منظور از بازدهي افزايش ارزش سهم نسبت به قيمت اول دوره است. در اين تحقيق شرايطي که نسبت هاي شرکت ها با هيچ کدام از استراتژي هاي مذکور همخواني ندارد به عنوان استراتژي نامشخص ناميده مي شود که در کل ۲۷ حالت ممکن در استراتژي ها است که در رابطه با بازده سهام شرکت ها بررسي شده اند. با استفاده از روش غربالگري ۶۲ شرکت از ۹ صنعت در۲۰ دوره فصلي بررسي مي شوند. داده هاي شرکت ها از آمارهاي بورس اوراق بهادار جمع آوري شده و از طريق آناليز واريانس يک طرفه و دوطرفه و نيز آزمون LSD براي مقايسه چندگانه ميانگين بررسي شدند و نيز از نرم افزارهاي EXCELL و SPSS جهت تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات نشان مي دهد ميانگين بازده در استراتژي هاي مختلف با يکديگر تفاوت معني دار دارد و استراتژي جسورانه بيشترين بازده را در بين را در بين ساير استراتژي ها در کل صنايع دارد.