مقاله بررسي تاثير استرس ارتعاش بر هسته هاي دوشكلي جنسي (SDN) هيپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استرس ارتعاش بر هسته هاي دوشكلي جنسي (SDN) هيپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ويستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس ارتعاش
مقاله هسته دو شكلي جنسي
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: پيرنيا افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هسته دوشكلي جنسي (SDN=Sexual dimorphic nucleus) دسته يا خوشه اي از سلول ها در ناحيه پري اپتيك هيپوتالاموس است كه در تمايز جنسي مغز انسان و ديگر پستانداران نقش كليدي ايفا مي كند. استرس هاي مختلف مي توانند بر هسته هاي هيپوتالاموس اثر بگذارند. در اين مطالعه، اثر استرس ارتعاش بر روي سيستم آندوکريني و SDN بررسي شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي، از رت هاي نر ۱۵ روزه نژاد ويستار استفاده شد كه در ۳ گروه شاهد، گروه تجربي ۱ و گروه تجربي ۲ تقسيم شدند. گروه هاي تجربي ۱ و ۲ روزانه ۱۵ دقيقه، به مدت ۳ هفته به ترتيب تحت ارتعاش با فرکانس  mot/min 350و  mot/min 500با دستگاه شيكر قرار گرفتند. در پايان دوره، خون گيري از قلب جهت سنجش هاي هورموني انجام گرفت. براي مطالعه بافتي هيپوتالاموس، مغز رت ها خارج شد و از ناحيه هيپوتالاموس (دو طرف بطن سوم) برش هاي ۱۴ ميكروني تهيه شد.
يافته ها: سطح هورمون كورتيزول افزايش معني داري در گروه تجربي ۱ (P<0.05) و گروه تجربي ۲ (P<0.001)، هورمون تستوسترون کاهش معني داري در گروه تجربي ۲ (P<0.01)، هورمون پروژسترون افزايش معني داري در گروه تجربي ۲ (P<0.01) داشت. استراديول نيز در گروه هاي تجربي کاهش داشت که اين کاهش معني دار نبود. در مشاهدات ميكروسكوپي، كاهش چشمگيري در تعداد و تراكم هسته هاي هيپوتالاموسي سوپراكياسماتيك و پري اپتيك مياني در حيوانات تحت استرس ارتعاش مشاهده شد.
نتيجه گيري: استرس ارتعاش با ايجاد اختلال در عملکرد محور هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال (HPA) مي تواند باعث كاهش شكل گيري نورون هاي هيپوتالاموسي يا تخريب اين نورون ها شود که مي تواند منجر به رفتارهاي گرايش به هم جنس شود.