مقاله بررسي تاثير استعمال سيگار بر برخي از پارامترهاي آکوستيکي صوت و عناصر الگوي توليد گفتار مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استعمال سيگار بر برخي از پارامترهاي آکوستيکي صوت و عناصر الگوي توليد گفتار مردان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صوت
مقاله پارامترهاي آکوستيکي
مقاله سيگار
مقاله مردان
مقاله الکترولارينگوگراف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاثير زيان بار استعمال سيگار بر بسياري از ارگان هاي بدن در مطالعات متعدد نشان داده شد. در زمينه تاثير استعمال سيگار بر پارامترهاي آکوستيکي صوت، که بيش از ۴۰ پارامتر مي باشند، مطالعات ادامه دارد. هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه برخي پارامترهاي آکوستيکي صوت بين مردان سيگاري و غير سيگاري بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۲۰ مرد سيگاري و ۲۰ مرد غير سيگاري، از نظر برخي پارامترهاي آکوستيک صوت شامل بسامد پايه، آشفتگي بسامد، آشفتگي بلندي صدا، ميزان بي نظمي در ارتعاش تار آواها، شاخص فاز تماس تار آواها و درصد زماني عناصر الگوي گفتار مورد مقايسه قرار گرفتند. هر يک از اين پارامترها با استفاده از نرم افزار استوديو گفتار و دستگاه الکترولارينگوگراف به دست آمد.
يافته ها: ميانگين بسامد پايه در مردان سيگاري به طور معني داري پايين تر از مردان غير سيگاري بود(P=0.017) . ميانگين تغييرات آشفتگي بسامد، آشفتگي بلندي صدا و درصد بي نظمي در ارتعاش تارهاي صوتي در مردان سيگاري به طور معني داري بيش از مردان غير سيگاري بود(P<0.001) . ميانگين درصد زماني سکوت در سيگاري ها به طور معني داري بالاتر از غير سيگاري ها بود(P<0.001) . در مقابل درصد زماني صداسازي در مرداني که سيگاري بودند به طور معني داري پايين تر بود(P<0.001) . در سه پارامتر شاخص فاز تماس، درصد زماني توليد خيشومي و سايش، تفاوت معناداري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: احتمالا بسامد پايه صوت يکي از آسيب پذيرترين پارامترهاي آکوستيکي صوت افراد سيگاري مي باشد. ميانگين بالاي تغييرات آشفتگي بسامد، آشفتگي بلندي صدا و درصد بي نظمي ارتعاش تار آواها در مردان سيگاري را به احتمال قوي مي توان به تغييرات بافتي ايجاد شده در تار آواها، التهاب ايجاد شده در اثر استعمال سيگار و تاثيرات عصب شناختي نيکوتين و ساير ترکيبات شيميايي سيگار نسبت داد. به نظر مي رسد افزايش درصد زماني سکوت در حين گفتار پيوسته مردان سيگاري مربوط به کيفيت بسته بودن نامناسب تار آواها در مرحله حرکت آن ها باشد.