مقاله بررسي تاثير استفاده از الکل هاي سنگين بر کاهش تبخير از سطح مخازن آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از الکل هاي سنگين بر کاهش تبخير از سطح مخازن آب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش تبخير
مقاله هگزادکانول
مقاله اکتادکانول
مقاله سطح مخازن آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسام موسي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح هلقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غزلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبخير از سطح مخازن آب علاوه بر اتلاف آب، موجب افزايش غلظت املاح و کاهش کيفيت آب نيز مي گردد. کاربرد الکل هاي سنگين مي تواند موجب کاهش شدت تبخير و کاهش غلظت نمک آب، گردد. در اين پژوهش دو نوع الكل هگزادکانول و اکتادکانول و ترکيبي از اين الکل ها كه در اتانول حل شده بودند و معادل ۲۰ و ۴۰ گرم در هکتار، هر دو روز يک بار روي سطح تشت هاي تبخير کلاس A اسپري شدند. عمق آب داخل تشت ها، در دو مرحله زماني به ترتيب با استفاده از غلظت هاي ۲۰ و ۴۰ گرم در هکتار در مراحل اول و دوم و در مجموع طي مدت ۳۸ روز اندازه گيري، و مقادير آن با نمونه شاهد (بدون الکل)، مقايسه شد. براي انجام آناليز آماري از نرم افزار آماري MINITAB استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد استفاده مجزا از هر دو نوع الکل، در کاهش تبخير موثر بوده، ولي استفاده از ترکيب آنها مي تواند تاثير بيشتري در کاهش تبخير از سطح آب، داشته باشد. در صورت استفاده از يك نوع الكل، استفاده از اکتادکانول، نتايج بهتري را نشان مي دهد.