مقاله بررسي تاثير استفاده از نانو ذرات نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي پلي اتيلني مورد استفاده در نگهداري خرماي مضافتي بر روي تغييرات ميکروبي آن طي ۶ ماه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از نانو ذرات نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي پلي اتيلني مورد استفاده در نگهداري خرماي مضافتي بر روي تغييرات ميکروبي آن طي ۶ ماه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات نقره و دي اکسيد تيتانيوم
مقاله خواص ميکروبي و شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: بينش مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت فناوري نانو در افزايش کارآيي بسته بندي به ويژه در نگهداري مواد غذايي و با توجه به اينکه خرما از محصولات مهم و استراتژيک کشور ما ايران به شمار مي رود، در اين کار تحقيقي تاثير استفاده از فناوري نانو در کارايي بسته بندي خرما مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: تغييرات ميکروبي و شيميايي خرما از نوع مضافتي در دو دماي ثابت ۲۵ درجه سانتي گراد (دماي محيط) و ۴ درجه سانتي گراد (دماي يخچال) به دور از آلودگي ثانويه يک بار در بسته بندي پلي اتيلني بدون ذرات نانو و يکبار در بسته بندي پلي اتيلني پوشيده شده با نانوذرات نقره و دي اکسيد تيتانيوم با نسبت مشخص به مدت ۶ ماه، مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار و مورفولوژي پوشش هاي بسته بندي مورد استفاده در اين تحقيق با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني رويشي(SEM) مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه ها پس از برداشت بطور تصادفي و انتقال در ظروف استريل به آزمايشگاه در اولين هفته هر ماه مورد آناليز ميکروبي و شيميايي قرار گرفته شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده در قالب طرح فاکتوريل بر پايه کاملا تصادفي در ۳ مرتبه تکرار انجام شد و در نهايت جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح ۱% استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد که بار ميکروبي خرما شامل کپک و مخمر، باکتري هاي مزوفيل هوازي و کليفرم در اثر استفاده از ذرات نانو ذرات نقره و اکسيد تيتانيم در بسته بندي خرمابه صورت معني داري کاهش يافته است، بدين صورت که فعاليت نانو ذرات نقره منجر به از بين رفتن ميکرو ارگانيسم ها در دماي محيط و در دماي يخچال مي شود. همچنين باعث جلوگيري از تغييرات شديد خصوصيات شيميايي گرديده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش خرماي مضافتي، هنگام استفاده از پوشش پلي اتيلن حاوي نانو ذرات نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي آن طي ۶ ماه نگهداري مي تواند در دماي يخچال و در دماي محيط بدون هيچ تغيير نامطلوبي باقي بماند.