مقاله بررسي تاثير اسفنج ژلاتيني و شستن دهان با Tranexamic acid در جلوگيري از خونريزي پس از کشيدن دندان، در بيماران مصرف کننده وارفارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اسفنج ژلاتيني و شستن دهان با Tranexamic acid در جلوگيري از خونريزي پس از کشيدن دندان، در بيماران مصرف کننده وارفارين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وارفارين
مقاله Tranexamic acid
مقاله اسفنج ژلاتيني
مقاله INR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيماني مجاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کنترل خونريزي در بيماران مصرف کننده داروهاي ضد انعقادي مثل وارفارين همواره يکي از چالش هاي پيش روي دندانپزشکان بوده است. قطع مصرف وارفارين ۳-۲ روز پيش از کشيدن دندان از جمله راه هاي پيشگيري از خونريزي در اين افراد است. اما اين عمل همراه با افزايش خطر تشکيل لخته و ترمبوآمبوليسم مي باشد. هدف از اين مطالعه، استفاده از هموستازهاي موضعي شامل اسفنج ژلاتيني و دهان شويه Tranexamic Acid به جاي قطع مصرف وارفارين بود. مقدارINR ، از طريق محاسبه نسبت زمان پروترومبين (PT) بيمار و مقدار استاندارد کنترل به دست مي آيد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، تعداد ۲۲ بيمار مصرف کننده وارفارين با ميزان INR 2 تا ۴، انتخاب شدند. براي هر بيمار سه دندان در زمان هاي مختلف کشيده شد. به ازاي هر دندان کشيده شده به ترتيب از : اسفنج ژلاتيني،  Tranexamic acid %4.8) به صورت دهانشويه) و گاز استريل (بدون استفاده از هموستاز موضعي) براي کنترل خونريزي استفاده شد. در مجموع تمايل به خونريزي براي ۶۶ دندان در زمان هاي ۲ و ۲۴ ساعت پس از کشيدن بررسي شد. براي هيچ کدام از روش هاي فوق از بخيه استفاده نشد. اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي (فراواني و ميانگين) و آزمون کاي دو و آزمون دقيق فيشر مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان خونريزي در گروه هاي اسفنج ژلاتيني،  Tranexamic acid %4.8 و گاز استريل به ترتيب، ۹٫۱%، صفر و ۲۷٫۳% بود.
نتيجه گيري: در بيماران مصرف کننده وارفارين نيازي به قطع وارفارين يا کاهش دوز آن نيست. استفاده از  Tranexamic acid %4.8 به عنوان هموستاز موضعي بدون استفاده از بخيه موثر مي باشد.