مقاله بررسي تاثير افزودن دوزهاي مختلف وراپاميل به ليدوكائين %۱٫۵ جهت بلوك حسي – حركتي آگزيلاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير افزودن دوزهاي مختلف وراپاميل به ليدوكائين %۱٫۵ جهت بلوك حسي – حركتي آگزيلاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وراپاميل
مقاله بلوک آگزيلاري
مقاله ليدوکائين
مقاله تغييرات هموديناميک
مقاله بلوک حسي و حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل بويه محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سادگي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدازاده اصل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات نشان داده است كه وراپاميل به عنوان يك بلوك كننده كانال كلسيمي، باعث تقويت اثرات بي حسي بي حس كننده هاي موضعي مي شود. با اين حال هنوز در دوز مورد استفاده از آن اختلاف نظر وجود دارد. در اين مطالعه سعي شده است اثربخشي دو دوز مختلف وراپاميل در تركيب با ليدوكائين در كيفيت بي حسي و بي دردي آگزيلاري در اعمال جراحي ارتوپدي اندام فوقاني مورد بررسي قرار گيرد.
روش كار: مطالعه حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور طراحي و اجرا شد. در اين مطالعه ۹۲ بيمار كانديداي انجام عمل جراحي اندام فوقاني تحت بي حسي آگزيلاري وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفي در سه گروه قرار گرفتند: گروه اول فقط ليدوكائين %۱٫۵؛ گروه دوم ليدوكائين %۱٫۵ به همراه ۵ ميلي گرم (mg) وراپاميل؛ و گروه سوم ليدوكائين %۱٫۵ به همراه ۱۰mg وراپاميل دريافت كردند. اطلاعات مرتبط با زمان شروع و طول بلوك سمپاتيك، حسي و حركتي و بي دردي به همراه تغييرات هموديناميك شامل ضربان قلب و فشار خون سيستوليك و دياستوليك و متوسط فشار خون شرياني طي مراحل قبل، حين و پس از عمل و درد پس از عمل جراحي بيماران در سه گروه مورد مقايسه قرار گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.13، آزمون كاي دو و آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري در اين مطالعه در حد ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: فشار خون سيستوليك، دياستوليك و فشار خون متوسط شرياني در دو گروه وراپاميل مشابه و افت معني داري داشت؛ به طوري كه از دقيقه ۱۵ الي ۶۰ اين تغييرات به لحاظ آماري معني دار و پس از آن وضعيت فشار خون بيماران در سه گروه مشابه بود. متوسط زمان شروع بلوك سمپاتيك، حسي و حركتي نيز در گروه بيماراني كه وراپاميل به همراه ليدوكائين دريافت كرده بودند در هر دو گروه به لحاظ آماري كمتر از گروه بيماران ليدوكائين بود (P=0.001). دو گروه وراپاميل از نظر شروع بلوك سمپاتيك اختلاف معني داري با يكديگر نداشتند (P=0.18). طول مدت بلوك حسي و حركتي نيز در دو گروه وراپاميل بيش از ليدوكائين تنها بود. شدت درد پس از عمل جراحي تا ۶ ساعت پس از عمل جراحي در دو گروه وراپاميل مشابه و كمتر از بيماران گروه ليدوكائين تنها بود كه اين تغييرات به لحاظ آماري معني دار است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه وراپاميل ۱۰mg با افزايش طول مدت بلوك حسي و حركتي و ميزان بي دردي پس از عمل با تغييرات هموديناميك مشابه به وراپاميل mg 5 مي تواند در تركيب با ليدوكائين در بيماران كانديداي بي حسي آگزيلاري مورد استفاده قرار گيرد.