مقاله بررسي تاثير افزودن دگزامتازون به بيکربنات سديم و ليدوکايين ۱٫۵% بر روي شروع و مدت اثر بلوک آگزيلاري و بي دردي بعد از عمل در اعمال جراحي اندام فوقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير افزودن دگزامتازون به بيکربنات سديم و ليدوکايين ۱٫۵% بر روي شروع و مدت اثر بلوک آگزيلاري و بي دردي بعد از عمل در اعمال جراحي اندام فوقاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوک شبکه آگزيلاري
مقاله ليدوکايين
مقاله دگزامتازون
مقاله بلوک حسي
مقاله بلوک حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل بويه محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فرناد
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري سعيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش هاي مختلفي براي طولاني تر شدن بلوک شبکه آگزيلاري در اعمال جراحي اندام فوقاني معرفي شده است. در اين مطالعه سعي شده است تاثير دگزامتازون در ترکيب با ليدوکايين در بلوک شبکه آگزيلاري مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور طراحي و اجرا شد. بيماران کانديد عمل جراحي اندام فوقاني که در اتاق عمل اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه (س) بستري شده بودند، بر اساس معيارهاي ورود و خروج وارد مطالعه شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه ۳۰ نفره تقسيم شدند. در گروه اول در بيماران براي بلوک شبکه آگزيلاري از ترکيب ۳۴ سي سي ليدوکايين %۱٫۵ با ۲ سي سي بيکربنات و ۲ سي سي آب مقطر استفاده شد (گروه کنترل يا ليدو کايين). محلول مورد استفاده براي بلوک در گروه دوم مشابه گروه اول بود با اين تفاوت که ۲ سي سي دگزامتازون (۸ ميلي گرم) به جاي آب مقطر به آن افزوده شد (گروه دگزامتازون). شروع زمان بلوک حسي و حرکتي و سمپاتيک، مدت زمان بلوک کامل حسي و حرکتي و شدت درد پس از عمل در بيماران اندازه گيري و ثبت شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي کمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده هاي کيفي به صورت فراواني نمايش داده شده است. براي مقايسه داده هاي کيفي از آزمون کاي دو و در متغيرهاي کمي از آزمون t-test استفاده شد.
يافته ها: زمان شروع بلوک حسي و حرکتي و سمپاتيک در دو گروه مشابه بوده و اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. مدت زمان بلوک و اولين زمان درخواست مسکن پس از عمل در گروه دگزامتازون به طور معني داري بيش از گروه ليدوکايين و بيکربنات بود. شدت درد پس از عمل از زمان ريکاوري تا ساعت ششم به طور معني داري در گروه دگزامتازون کمتر از گروه ليدوکايين بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که افزودن دگزامتازون به مخلوط بيکربنات و ليدوکايين براي بلوک شبکه آگزيلاري، طول مدت بلوک را افزايش مي دهد. اين افزايش در مورد بلوک حسي بيشتر از بلوک حرکتي بود. ضمنا طول مدت بي دردي پس از عمل در اين گروه بيشتر از گروه مخلوط بيکربنات و ليدوکايين بود.