مقاله بررسي تاثير اقلام تعهدي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اقلام تعهدي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاي برآورد
مقاله کيفيت اقلام تعهدي
مقاله پايداري سود
مقاله کيفيت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروش ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه کيفيت اقلام تعهدي و کيفيت سود مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور کيفيت اقلام تعهدي به کمک انحراف استاندارد جزء خطا يعني خطاي برآورد اقلام تعهدي در مدل دچو و ديچاو (۲۰۰۲) محاسبه و کيفيت سود بر مبناي پايداري سود اندازه گيري شد. براي آزمون فرضيه پژوهش از اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه نهايي متشکل از شرکتهاي توليدي – تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ مي باشد و کليه آزمونها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران با کاهش کيفيت اقلام تعهدي در نتيجه افزايش خطاي برآورد اقلام تعهدي، ضريب پايداري سود و در نتيجه کيفيت سود کاهش مي يابد. نتايج اين پژوهش مشابه با پژوهش هاي تجربي قبلي از جمله پژوهش هاي دچو (۱۹۹۴)، اسلون (۱۹۹۶)، و دچو و ديچاو (۲۰۰۲) است.