مقاله بررسي تاثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله صنعت برق
مقاله الگوي خودتوضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL)
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: آشنا مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي تاثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران به کشورهاي ترکمنستان، آذربايجان و ارمنستان پرداخته است. بدين منظور از الگوي خودتوضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL) طي دوره زماني ۱۳۸۳-۱۳۸۷ استفاده شده است. نتايج برآورد جداگانه الگوي پوياي بلندمدت با توجه به هر يک از سه كشور مذكور وجود يک رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل را نشان مي دهد. بر اين اساس در بلندمدت تاثير شاخص ادغام در تجارت جهاني بر صادرات برق منفي بدست آمده است. نتايج نشان مي دهد كه اين ضريب نسبت به ساير متغيرهاي توضيحي الگو، بر صادرات برق اثر كمتري دارد. نتايج الگوي کوتاه مدت نيز ميان متغيرهاي توضيحي الگو و صادرات برق رابطه ‌اي منفي را نشان مي ‌دهد.