مقاله بررسي تاثير امواج نشتي از اجاق مايکروويو بر وزن بدن، غلظت هورمونهاي تيروئيدي و كورتيزول در موش سوري ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير امواج نشتي از اجاق مايکروويو بر وزن بدن، غلظت هورمونهاي تيروئيدي و كورتيزول در موش سوري ماده بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجاق مايکروويو
مقاله امواج مايکروويو
مقاله T3
مقاله T4 كورتيزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسترش اختلالات هورموني همراه با افزايش روزافزون استفاده از ميادين مغناطيسي در وسايل مختلف، امکان مرتبط بودن آنها را مطرح نمود. نشت مداوم امواج که از اجاق هاي مايکروفر صورت مي گيرد ممکن است براي کاربران مخاطره آميز باشد. بانوان بيشترين تماس را با اجاق مايکروفر دارند، لذا هدف اين تحقيق بررسي تاثير امواج نشتي از اجاق مايکروفر بر غلظت هورمونهاي تيروئيدي و كورتيزول در موش سوري ماده به عنوان يک الگوي حيواني مي باشد.
روش ها: ابتدا ميزان نشت امواج از يک دستگاه مايکروفر خانگي با استفاده از دستگاه اندازه گيري RF تعيين شد. سپس ۲۰ سر موش ماده بالغ به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند، گروه آزمايش روزانه سه نوبت و هر بار سي دقيقه به مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مايکروفر قرار گرفت. در پايان، همه موشها مجددا وزن شده و با خون گيري مستقيم از قلب، خون مورد نياز جهت تعيين سطح هورمونهاي تيروئيدي و كورتيزول سرم تهيه گرديد. ميزان هورمونهاي تيروئيدي و كورتيزول در سرم با استفاده از روش راديوايمييونواسي (RIA) تعيين شد.
يافته ها: ميزان نشت امواج در فواصل مورد بررسي از ۶٫۵ تا ۵۷٫۵ (mW/cm2) متغير بود. ميانگين تغيير وزن گروه آزمايش و كنترل در پايان دوره به ترتيب صفر و ۴٫۵۴ گرم بود. ميانگين غلظت T4 بطور معني داري (P<0.05) در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل افزايش يافت (۶۷٫۰±۵٫۹nm/L) در مقابل ۹۸٫۴±۷٫۳) ولي ميزان افزايش T3 در گروه آزمايش از نظر آماري (P<0.05) معني دار نبود. غلظت كورتيزول سرم نيز در گروه آزمايش در اثر امواج به طور معني داري افزايش يافت. (۱٫۴۷±۱۳٫۶۰ng/ml در مقابل ۲۳٫۰۶±۲٫۲۴) (P<0.05).
نتيجه گيري: قرار گرفتن در معرض امواج ميکروويو نشت يافته از اجاق هاي مايکروفر سبب کاهش وزن بدن و افزايش ميزان هورمون T4 و کورتيزول گرديد.