مقاله بررسي تاثير امگا-۳ بر شدت سردرد ميگرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۹۰ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير امگا-۳ بر شدت سردرد ميگرني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امگا-۳
مقاله سردرد
مقاله ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري عاليا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: قايقران اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده آبتين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مکانيسم هاي مطرح براي درد ميگرن التهاب نوروژنيك است كه در اثر برقراري آبشار پروستاگلاندين ها و لکوترين ها ايجاد مي شود و به نظر مي رسد اسيدهاي چرب غيراشباع امگا-۳ از طريق تعديل توليد آنها داراي آثار ضدالتهابي و در نتيجه ضددرد باشد.
هدف: تعيين اثر امگا-۳ بر شدت سردرد ميگرني.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده، ۱۹۸ بيمار ميگرني مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت از دي ماه سال ۱۳۸۷ تا شهريور ماه ۱۳۸۸ بر اساس معيارهايIHS  انتخاب شدند. به مدت ۳ ماه به ۹۷ نفر از اين بيماران (گروه مورد)  روزانه دو کپسول امگا-۳ (کلا حاوي ۲ گرم) و به ۹۹ نفر ديگر (گروه شاهد) روزانه دو کپسول گليسرول داده شد. شدت سردرد ميگرني بيماران قبل و بعداز درمان بر اساس معيار MIDAS درجه بندي شد. آناليز در هر گروه  به روش آزمون غيرپارامتري علامتي و مقايسه مقدار تغيير شدت سردرد بين دو گروه به روش آناليز واريانس از نوع  repeated measure ANOVAو با نرم افزارSPSS  نسخه ۱۵ انجام شد.
نتايج: در اين مطالعه ۹۷ بيمار درگروه مورد با ميانگين سني ۲۶٫۵۱±۷٫۰۱ و ۹۹ بيمار در گروه شاهد با ميانگين سني ۲۴٫۸۵±۶٫۲۱ حضور داشتند. دو گروه از نظر سني (P=0.081) و جنسي (P=1.000) با هم همسان بودند. در گروه مورد شدت سردرد پس از ۳ ماه درمان، %۳۵٫۱ کاهش يافت که از نظر آماري معني دار بوده (P=0.001) و در گروه شاهد شدت سردرد در همين مدت %۲۰٫۲ کاهش يافت که از نظر آماري معني دار نبود (P=0.154). مقدار تغيير شدت سردرد در ۲ گروه از نظر آماري داراي اختلاف معني دار بود (P=0.048).
نتيجه گيري: امگا-۳ در کاهش شدت حملات ميگرني موثر است.