مقاله بررسي تاثير انحراف فکر بر ميانگين ضربان قلب ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي در کودکان ۶-۳ ساله بستري در مرکز آموزشي، درماني کودکان شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير انحراف فکر بر ميانگين ضربان قلب ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي در کودکان ۶-۳ ساله بستري در مرکز آموزشي، درماني کودکان شهر رشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله جاگذاري كاتتر وريدي
مقاله انحراف فكر
مقاله كودكان
مقاله ضربان قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: چهرزاد مينوميترا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ساقي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري، بستري شدن و درد اغلب اولين بحرانهايي هستند که کودکان باآن مواجه مي شوند و انجام رويه هاي دردناك از جمله جاگذاري کاتتر وريدي نيز امري اجتناب ناپذير و يکي از مهمترين علل درد اين کودکان ميباشد لذا درمان مناسب درد يکي از اهداف مهم مراقبتي مي باشد. از اقدامات مستقل پرستاري جهت تسکين درد که کم هزينه و کاربردي بوده و براي کودکان خردسال نيز جذاب است، استفاده از شيوه هاي غير دارويي از جمله انحراف فکر مي باشد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير انحراف فکر برميانگين ضربان قلب ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي در کودکان ۶-۳ ساله بستري انجام شده است.
روش کار: در يک مطالعه کار آزمايي باليني، ۷۲ کودک ۶-۳ ساله بستري در بخش اورژانس که تحت رويه جاگذاري کاتتر وريدي قرار ميگرفتند، جهت تعيين تاثير انحراف فکر، به طور تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. حين کاتتر گذاري، انحراف فکر با استفاده از دستگاه حباب ساز در کودکان گروه آزمون صورت گرفت. ضربان قلب با دستگاه پالس اکسيمتردر دو مرحله قبل و بعد از مداخله به مدت ۳ دقيقه اندازه گيري و مقايسه شد.
نتايج: نتايج نشان داد که اختلاف آماري معني داري در ميانگين ضربان قلب کودکان دو گروه قبل و بعد از مداخله وجود دارد (P<0.01) كه نشان دهنده تاثير انحراف فكر بر ميانگين ضربان قلب ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي مي باشد.
نتيجه گيري: انحراف فکراز طريق حباب سازي باعث کاهش ميانگين ضربان قلب ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي در کودکان ۶-۳ ساله شده و مي تواند به عنوان شيوه موثري درکنترل درد ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي در کودکان خردسال استفاده شود.