مقاله بررسي تاثير اهرم مالي و فرصت رشد شرکت بر تصميمات سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۶۰ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اهرم مالي و فرصت رشد شرکت بر تصميمات سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميمات سرمايه گذاري
مقاله اهرم مالي
مقاله فرصت رشد
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير اهرم مالي و فرصت رشد بر تصميمات سرمايه گذاري براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور دو فرضيه تدوين گرديده؛ در فرضيه اول تاثير اهرم مالي بر تصميمات سرمايه گذاري و در فرضيه دوم تاثير فرصت رشد بر تصميمات سرمايه گذاري مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع براي تجزيه و تحليل داده ها، يک مدل رگرسيون تدوين و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري، شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۷ مي باشد. براي تعيين نمونه آماري، از روش حذف سيستماتيک استفاده شده است که در نهايت ۱۰۴ شرکت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد فرضيه اول و رد فرضيه دوم با استفاده از داده هاي تابلويي مي باشد. علاوه بر اين يافته هاي پژوهش نشان داد رابطه منفي و معني دار بين اهرم مالي و تصميمات سرمايه گذاري وجود دارد.