مقاله بررسي تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار اطلاع يابي
مقاله اينترنت
مقاله كاربر
مقاله غيركاربر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضويه اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه شيراز انجام شده است. اين تحقيق درصدد پاسخگويي به سوالاتي در مورد رفتار اطلاع يابي در دو گروه کاربر و غير کاربر و عوامل موثر برآن، نحوه دستيابي دانشجويان به اطلاعات و بررسي و مقايسه ميزان استفاده از اينترنت و بانکهاي اطلاعاتي به تفکيک جنسيت و مقطع تحصيلي، هدف و مشکلات استفاده، مقايسه ميزان فعاليتهاي پژوهشي در دو گروه کاربر و غير کاربر بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده است که در اين پژوهش ۵۰۰ دانشجو به روش نمونه گيري طبقه اي از بين ۱۰ دانشكده مورد بررسي دانشگاه شيراز در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه کتبي بود بدين منظور پرسشنامه حاوي ۳۰ سوال بسته شامل دو بخش تنظيم شد بخش اول پرسشهاي مربوط به رفتار اطلاع يابي و بخش دوم پرسشهاي مربوط به اينترنت را دربر مي گيرد. بدين ترتيب دانشجويان کاربر اينترنت موظف به پاسخگويي هر دو بخش و غير کابرها تنها به بخش اول آن پاسخ دادند. پرسشنامه هاي دريافتي متعلق به ۴۳۰ کاربر و ۷۰ غير کاربر بود. يافته ها نشان داد که تعداد کاربران اينترنت بيش از غيرکاربران است. جنسيت و سطح تحصيلات کاربران در ميزان استفاده از اينترنت تاثير نداشته است. هدف کاربران از انتخاب و استفاده اينترنت «سرعت و سهولت بازيابي اطلاعات» عنوان شده است. مشکلات موجود بر سر راه استفاده از اينترنت به دو دسته فردي و عوامل ناشي از نظام اطلاعاتي مربوط مي شود. بين ميزان فعاليتهاي پژوهشي در دو گروه کاربر و غيرکاربر تفاوت معني داري وجود دارد.