مقاله بررسي تاثير بادکردن بادکنک بر درد ناشي از باز كردن راه وريدي كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بادکردن بادکنک بر درد ناشي از باز كردن راه وريدي كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودك
مقاله درد
مقاله تزريق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نيشابوري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: باز كردن راه وريدي يك روش درماني معمولي دردناك در كودكان بستري در بيمارستان است. براي كاهش احساس درد در كودكان مي توان از هر چيزي كه كودك را از فكر كردن به درد باز دارد، استفاده كرد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير بادکردن بادکنک بر ميزان درد ناشي از باز كردن راه وريدي كودكان ۴ تا ۷ ساله انجام شد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني،۶۰ کودک (۳۰ نفر در گروه بادکردن بادکنک و ۳۰ نفر در گروه شاهد) با نمونه گيري تصادفي در دسترس از بين کودکان ۴ تا ۷ ساله مراجعه کننده به بخش جراحي بيمارستان قدس قزوين در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه اي شامل مشخصات دموگرافيک و مقياس درجه بندي درد وانگ – باكر FACES استفاده شد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه بادکنک و شاهد تقسيم شدند. در گروه بادکنک قبل از تزريق با کودک صحبت شد و به او آموزش هاي لازم درباره نحوه بادکردن بادکنک داده شد و در حين باز كردن راه وريدي با استفاده از ابزارهاي تعيين درد، ميزان درد کودکان تعيين شد. در گروه شاهد بدون هيچ مداخله اي، راه وريدي باز و ميزان درد كودك تعيين شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذورکاي و تي مستقل تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين ميزان درد خود گزارش دهي کودکان در گروه بادکنک ۱٫۶۰±۱٫۴۲ و گروه شاهد ۵٫۲۶±۳٫۴۶ و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، مي توان از روش بادكردن بادكنك به شکل وسيع براي کنترل و کاهش درد ناشي از مداخله هاي درماني از جمله باز كردن راه وريدي كودكان استفاده کرد.