مقاله بررسي تاثير بازي درماني گروهي بر ميزان افسردگي كودكان مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بازي درماني گروهي بر ميزان افسردگي كودكان مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودكان سرطاني
مقاله افسردگي
مقاله بازي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پور افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نيا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باباشهابي روناك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كودكان مبتلا به سرطان داراي علايم افسردگي شديد هستند كه مي تواند در روند درمان مشكلات متعددي را بوجود آورد. هدف بازي درماني كاهش ميزان افسردگي و علايم آن و ايجاد پيامدهاي مثبتي در وضعيت سلامت اين كودكان مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مداخله اي بود. جامعه پژوهش در اين تحقيق شامل كليه كودكان ۶-۱۵ ساله مبتلا به سرطان بود كه در مركز درماني – رفاهي محك در سال ۱۳۸۶ بستري بودند. شيوه نمونه گيري در پژوهش حاضر بر اساس نمونه هاي در دسترس بود. بعد از محاسبه نمره افسردگي با استفاده از ابزار CDS-A، ۲۴ نفر كه برابر با جامعه آماري بود، نمره ۸۴ به بالا را كسب كرده و افسرده بودند كه به طور تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرار داده شدند. سپس جلسات بازي درماني ۷) جلسه ۲ ساعته) در اتاق بازي بر روي گروه مداخله اجرا شد و در پايان نامه بازي درماني دوباره بر روي هر دو گروه تست بررسي افسردگي بعد از يك هفته اجرا شد. تجزيه و تحليل داده ها به كمك روش هاي آمار استنباطي، مانند آزمونهاي من ويتني U، كروسكال واليس و ويلكاكسون انجام شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش ميانگين نمره افسردگي را در گروه مداخله و كنترل قبل از بازي درماني به ترتيب ۹۵٫۲۱) و (۹۱٫۷۵ نشان داد و از طرفي ميانگين نمره افسردگي در گروه مداخله و كنترل بعد از بازي درماني به ترتيب ۷۴٫۳۳) و (۹۴٫۰۸ بود كه تفاوت معني دار بوده (p=0.002).
نتيجه گيري: در اين مطالعه بازي درماني به طور معني داري موجب كاهش افسردگي گروه مداخله در مقايسه با گروه كنترل شد. بازي مي تواند به عنوان يك مداخله موثر به وسيله اعضا تيم بهداشتي براي كمك به كودكان بستري استفاده شود تا آنها را براي انجام روش هاي درماني دردناك و تنش ناشي از بستري شدن آماده و سازگار نمايد.