مقاله بررسي تاثير بافت محلات بر هويت اجتماعي، با تاکيد بر هويت محله اي در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بافت محلات بر هويت اجتماعي، با تاکيد بر هويت محله اي در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت محلات
مقاله هويت محله اي
مقاله خوانايي
مقاله در هم تنيدگي
مقاله نفوذ پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نگيني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي و شناخت عوامل مداخله گر تاثيرگذار بر احساس هويتمندي در محلات امروز مي ﭘردازد. اين که چه ويژگي ها و عواملي موجب تشخيص و تمايز و هويت بخشي به يک بافت محلاتي مي گردد ؟ ضرورت وجود هويت مکان چيست ؟ و به کدام نياز انسان پاسخگوست ؟ و شاخص هاي هويت ساز در بافت محلات موفق کدامند ؟ چهار سوال اساسي تحقيق حاضر راتشکيل مي دهند. روش به کار رفته در اين پژوهش پيمايشي بود و داده هاي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه در ميان ۲۶۰ نفر از ساکنان ۲۰ سال به بالاي دو محله مرداويج و عباس آباد در شهر اصفهان بصورت پيمايش تطبيقي اجرا شده است. روش نمونه گيري در اين پژوهش، تصادفي منظم بوده است. در تحليل آماري از رگرسيون خطي براي آزمون فرضيات استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ميزان احساس هويت محله اي در هر دو محله عباس آباد و مرداويج در سطح متوسط وکم قرار دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نيز نشان مي دهد سطح بافت محلات بر هويت اجتماعي محله اي در هر يک از دو محله داراي تاثير است. همچنين سطح متغير نفوذ پذيري و سطح متغير در هم تنيدگي بر احساس هويت محله اي در هر دو محله داراي تاثير است، اما تاثير سطح متغير خوانايي بر هويت محله درمحله عباس آباد وجود ندارد، درصورتي که مرداويج تاثير متغير خوانايي بر هويت محله اي با شدت ضعيف نشان داده شد.