مقاله بررسي تاثير برخي از شرايط رويشگاهي بر روي کميت و کيفيت اسانس (.Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي از شرايط رويشگاهي بر روي کميت و کيفيت اسانس (.Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Ziziphora clinopodioides Lam
مقاله اسانس
مقاله رويشگاه
مقاله پولگون
مقاله ۱
مقاله ۸- سينئول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زينب
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلوندي رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان خانواده لابياته قرنهاست که در بيشتر کشورها به عنوان چاشني يا ادويه غذاها و همچنين به عنوان دارو براي هضم غذا و مقابله با بيماريهاي ويروسي استفاده مي شوند. اين خانواده در ايران ۴۶ جنس و ۴۱۰ گونه و زيرگونه دارد. يکي از گونه هاي ارزشمند و دارويي اين خانواده Ziziphora clinopodioides Lam. است که داراي اسانسي است که حاوي پولگون است و از آن به عنوان آرام بخش، مقوي معده، در درمان سرماخوردگي، افسردگي، اسهال، سرفه، ميگرن، تب و به عنوان ضدعفوني کننده استفاده مي شود. به منظور بررسي مقايسه اي کميت و کيفيت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. در رويشگاه هاي مختلف، تحقيق حاضر براي اولين بار در کشور انجام شد. بر اين اساس سرشاخه گلدار گياه، از ۴ منطقه رويشي آن در دو استان غربي کشور (همدان و کردستان) در مرحله گلدهي کامل جمع آوري شد. مهمترين شرايط رويشگاهي مناطق (از قبيل ارتفاع، جهت و درصد شيب، طول و عرض جغرافيايي و همچنين خصوصيات خاک و گونه هاي همراه) ثبت گرديد. از نمونه هاي جمع آوري شده از هر منطقه، در سه تکرار اسانس گيري بعمل آمد. بعد اسانس ها توسط دستگاه هاي GC و GC/MS آناليز شدند. مقايسه ميانگين بازده اسانس ها توسط آزمون مقايسه اي چند دامنه اي دانکن انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد که شرايط رويشگاهي باعث اختلاف معني دار در بازده اسانس ها در سطح يک درصد شده است. همچنين شناسايي ترکيب هاي موجود در اسانس ها نشان داد که ميزان ترکيب هاي عمده اسانس (پولگون و ۱، ۸- سينئول) و ساير ترکيب ها در نمونه هاي مختلف متفاوت است که نشان دهنده تاثير شرايط رويشگاهي بر کيفيت اسانس است.