مقاله بررسي تاثير برخي تيمارهاي خواب شکني بر شاخص هاي جوانه زني و بنيه بذر سه گونه گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)، مريم گلي جنوبي (.Salvia shariffi Rech. et Esfand) و برگ نمدي درختچه اي (.Abutilon fruticosum Guill. Et Perr) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۲۸ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي تيمارهاي خواب شکني بر شاخص هاي جوانه زني و بنيه بذر سه گونه گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)، مريم گلي جنوبي (.Salvia shariffi Rech. et Esfand) و برگ نمدي درختچه اي (.Abutilon fruticosum Guill. Et Perr)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه (.Foeniculum vulgare L)
مقاله مريم گلي جنوبي (.Salvia shariffi Rech. et Esfand)
مقاله برگ نمدي درختچه اي (.Abutilon fruticosum Guill. Et Perr)
مقاله تيمارهاي خواب شکني
مقاله جوانه زني
مقاله شاخص بنيه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني پور محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجبي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي نوازاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت گياهان دارويي در درمان بيماريها و همچنين محدود بودن رويشگاه هاي طبيعي، کمي زادآوري و قطع بي رويه، برنامه ريزي جهت کشت و اهلي کردن آنها بسيار ضروري به نظر مي رسد. در اين بررسي جهت تعيين تاثير تيمارهاي خواب شکني بر روي جوانه زني و بنيه بذر گونه هاي دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)، مريم گلي جنوبي (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدي درختچه اي(Abutilon fruticosum Guill. et Perr.)، بذر اين گونه ها از رويشگاه اصلي آنها جمع آوري و هفت تيمار پيش رويشي شامل آب گرم، اسيد سولفوريک غليظ به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ دقيقه، نيترات پتاسيم ۰٫۲ درصد، سرما (دماي ۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت) و آب معمولي (شاهد) بر آنها اعمال گرديد. پس از آن بذرها به مدت ۱۴ روز در پتري ديش کشت شد و بعد صفات مورد نظر اندازه گيري شدند. اين بررسي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۳ تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي اعمال شده اختلاف بسيار معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که از بين تيمارهاي اعمال شده، اسيد سولفوريک به مدت ۱۰ دقيقه در گياه رازيانه، نيترات پتاسيم در گياه مريم گلي جنوبي و اسيد سولفوريک به مدت ۱۵دقيقه در گياه برگ نمدي درختچه اي بيشترين تاثير را داشته و درصد و سرعت جوانه زني بذر اين گونه ها را افزايش داده است. در گياه مريم گلي جنوبي بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان ۱۹۱٫۷۵ مربوط به تيمار شاهد و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمارهاي اسيد ۱۰ و ۱۵ دقيقه بود. در گياه رازيانه بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان ۳۶۵٫۷۵ مربوط به تيمار سرما و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمار آب گرم بود. در گياه برگ نمدي درختچه اي بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان ۲۳٫۴ مربوط به تيمار اسيد ۱۰ دقيقه و پس از آن تيمار اسيد ۱۵ دقيقه به ميزان ۲۲٫۵ و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمارهاي شاهد، آب گرم، سرما و نيترات پتاسيم بود.