مقاله بررسي تاثير برخي تيمارها بر شکست خواب و بهبود جوانه زني بذر گياه جاشير (Prangos ferulacea) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي تيمارها بر شکست خواب و بهبود جوانه زني بذر گياه جاشير (Prangos ferulacea)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله جوانه زني
مقاله شکست خواب و جاشير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان روجا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه جاشير  Prangos ferulacea (L.) Lindlبه عنوان يکي از بهترين گياهان مرتعي ايران، گونه غالب جاشيرزاران ايران را به‌خود اختصاص داده است. برداشت هاي رقابتي، عدم توجه به شرايط رويشي و رويشگاهي اين گياه، اختلال در امر زاداوري و نيز تخريب زيستگاه آنرا موجب شده است. از آنجايي که تکثير اين گياه در زيستگاه طبيعي از طريق بذر صورت مي گيرد، با توجه به خواب عميق بذر در خانواده چتريان، بررسي روش هاي مختلف شکست خواب بذر در اين گياه، براي حفاظت از اين گونه، ضروري مي باشد. در اين تحقيق به منظور تعيين روشهاي مناسب شکست خواب بذر تاثير فاکتورهاي تاريکي، روشنايي، سرمادهي، شستشو و دما، بر شکستن خواب بذرهاي جمع آوري شده جاشير استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با ۵ تيمار و ۳ تکرار انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه روشنايي، سرمادهي و دماي۱۰ درجه سانتي گراد در مقايسه با ساير تيمارها در شکست خواب بذر گياه جاشير داراي تاثيرگذاري معني داريست. اين امر در عين حال مي تواند از جنبه کم خطر و ارزان تر بودن و همچنين احتمال آسيب رساني کمتر به جنين در مقايسه با کاربرد مواد شيميايي و به‌خصوص اسيد حایز اهميت باشد و کاربردآنرا مناسبتر نمايد.