مقاله بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مشخصه هاي كمي گونه هاي اقاقيا و سرو نقره اي در پارك طبيعت پرديسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مشخصه هاي كمي گونه هاي اقاقيا و سرو نقره اي در پارك طبيعت پرديسان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيب دامنه
مقاله جهت جغرافيايي
مقاله مشخصه هاي کمي
مقاله اقاقيا
مقاله سرو نقره اي
مقاله پارك طبيعت پرديسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذشت چهار دهه از زمان كاشت درختان جنگلي در شهر تهران، مطالعه و بررسي دقيق گونه هاي كشت شده را ضروري ساخته است. در اين تحقيق به منظور بررسي تاثير شيب دامنه و جهت جغرافيايي بر خصوصيات كمي گونه هاي اقاقيا و سرو نقره اي در پارك طبيعت پرديسان، تعداد ۴۶ قطعه نمونه در چهار جهت جغرافيايي اصلي و سه طبقه شيب ۰ تا ۱۵، ۱۶ تا ۳۰ و ۳۱ تا ۴۵ درصد انتخاب شدند. در هر قطعه نمونه، قطر برابر سينه و ارتفاع درختان مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد که جهت بر روي قطر برابر سينه و ارتفاع درختان اقاقيا و قطر برابر سينه گونه سرونقره اي موثر بوده، در حالي كه شيب بر مشخصه هاي كمي درختان سرو نقره اي تاثير داشته است. همچنين تاثير توام جهت و شيب فقط با متغير قطر برابر سينه درختان سرو نقره اي داراي اختلاف معني دار مي باشد. از طرفي قطورترين و بلندترين درختان اقاقيا در جهات شمالي و شرقي و در شيب ۰ تا ۱۵ درصد قرار دارند. در حالي كه چنين مشخصاتي براي گونه سرو نقره اي در جهات شرقي و جنوبي و در شيب ۰ تا ۱۵ درصد مشاهده شد.