مقاله بررسي تاثير برنامه آموزش بهداشت تلفيقي بر آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۷۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برنامه آموزش بهداشت تلفيقي بر آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر بجنورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله تغذيه
مقاله دانش آموزان دختر
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: طوافيان صديقه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آگاهي در مورد تغذيه مطلوب در طي دوران نوجواني مي تواند از بسياري از بيماري هاي دوران بزرگسالي پيشگيري کند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر در مدارس راهنمايي شهر بجنورد مي باشد که طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در اين شهرستان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي است که ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. براي انجام اين مطالعه دو مدرسه در شهرستان بجنورد انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. پس از اجراي برنامه آموزش بهداشت براي گروه مداخله، ميزان تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان با آزمون هاي T دو نمونه اي مستقل و زوجي مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميانگين ميزان آگاهي دانش آموزان گروه مداخله پس از آموزش از ۱٫۱±۶٫۲ به ۱٫۱±۸٫۹، نگرش از ۱٫۳±۵٫۶ به ۱٫۳±۸٫۳ و عملکرد صحيح آن ها از ۱٫۳±۵٫۰ به ۱٫۳±۶٫۸ افزايش يافته است (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نقش مثبت برنامه هاي آموزش بهداشت را در ارتقا آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي دانش آموزان نشان داد. لذا لزوم توجه به برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي ضروري به نظر مي رسد.